Nomination Committee 2023

The Nomination Committee prior to the 2023 Annual General Meeting will consist of three members, who shall represent the two shareholders with the highest number of shares who accept the assignment to be part of the Nomination Committee as of December 31, 2022, and the Chairman of the Board. The Nomination Committee then appoints a chairman among its members.

In accordance with the above guidelines, the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting will consist of the following persons:

  • Anna Rylander Eklund, chair of the nomination committee, appointed by the Rylander family
  • Johan Wadell, appointed by Andra AP Fonden
  • Lars Holmqvist, Chairman of the Board

The members of the Nomination Committee together represent approximately 20 percent of the shares and 31 percent of the votes in the company as of December 31, 2022.

The Nomination Committee’s overall responsibility is to submit proposals regarding the Chairman at the Annual General Meeting, election and remuneration of Board members, election and remuneration of the auditor, as well as principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee.

Shareholders who wish to submit proposals to the company’s nomination committee can do so via e-mail to ir@biovica.com or by letter to the address: Biovica International AB, Att: The Nomination Committee, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala.

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2023
Valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av tre ledamöter vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2022, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2022 att utgöras av följande personer:

  • Anna Rylander Eklund, ordförande i valberedningen, utsedd av familjen Rylander
  • Johan Wadell, utsedd av Andra AP Fonden
  • Lars Holmqvist, styrelsens ordförande

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 20 procent av aktierna och 31 procent av rösterna i bolaget sett till den 31 december 2022.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till ir@biovica.com eller med brev till adressen: Biovica International AB, Att: Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No