Bolagsordning

Bolagsordning Biovica International AB (publ) 556774-6150

1 Firma

Bolagets firma är Biovica International AB. Bolaget är publikt (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun.

3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter för uppföljning av sjukdomar, främst inom tumör och virusområdet. samt äga och förvalta patent, royalties och andra immateriella rättigheter och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

6 Aktieslag

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför tre (3) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

7 Omvandling

Från och med 360 dagar efter att bolagets aktier har blivit upptaget för handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats skall A-aktie kunna omvandlas till B-aktie efter begäran från innehavare av A-aktie inkommit till styrelsen. Styrelsen skall behandla frågan om omvandling senast sista dagen under det kvartal då begäran om omvandling kom in till styrelsen. Därefter skall styrelsen utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller annan värdepapperscentral.

8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

9 Revisor

Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker på bolagets webbplats så skall bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

11 Anmälan till stämma

För att få deltaga på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

13 Ärenden på årsstämma

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande på stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av förslaget till dagordning.
  4. Val av en eller fler justeringspersoner.
  5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen; och

(c) ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan
förekommer.

  1. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
  2. Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter.
  3. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 maj – 30 april.

15 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

______________

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 29 augusti 2019.