Valberedning för Biovica inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut vid Biovica International ABs årsstämma den 29 augusti 2019 skall valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2021 att utgöras av följande personer:

  • Anna Rylander Eklund, ordförande i valberedningen, utsedd av familjen Rylander
  • Mikael Petersson, utsedd av Coeli
  • Lars Holmqvist, styrelsens ordförande

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 25 procent av aktierna och 39 procent av rösterna i bolaget sett till den 31 december 2020.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till ir@biovica.com eller med brev till adressen: Biovica International AB, Att: Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala

Årsstämman för Biovica International AB kommer att hållas torsdagen den 31 augusti 2021 i Uppsala.