Governance / Bolagsstyrning

Biovica’s corporate is governed by the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)), the Swedish Annual Accounts Act (Sw. årsredovisningslagen (1995:1554)) and other applicable laws and regulations, the Company’s articles of association and internal policy documents. The internal policy documents include first and foremost the rules of procedure for the board of directors, instructions for the CEO and instructions for financial reporting. Furthermore, Biovica has a number of policy documents and manuals containing rules and recommendations providing guidance in the Company’s business operations and for its employees.

Biovicas bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har Biovica också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

The corporate governance is also based on Nasdaq First North Premier Stockholm’s Rule Book, the Swedish Corporate Governance Code (the “Code”), good practices in the stock market and other applicable rules and recommendations. Biovica apply the the Code since May 2017. The latest Corporate governance report is in the latest Annual report https://biovica.com.hemsida.eu/investor-relations/financials/.

Bolagsstyrningen baserar sig också på Nasdaq First North Stockholm’s Rule Book, Svensk kod för bolagsstyrning ”Koden”, god sed på aktiemarknaden samt andra tillämpliga lagar och regler. Biovica tillämpar Koden sedan maj 2017. Den senaste Bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen https://biovica.com.hemsida.eu/investor-relations/financials/.