Kommuniké från Biovicas årsstämma den 30 augusti 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 60 768 811 kr överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 125 000 kronor och till styrelsens ordförande 200 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes: Göran Brorsson, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist. Göran Brorsson valdes till ordföranden för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman omvaldes Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag om

  • Riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare.
  • Process för att utse valberedning samt arbetsinstruktion för densamma.
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera nya aktier om max 10 % av nuvarande antal aktier.
  • Teckningsoptionsprogram till anställda om 200 000 optioner.

Release

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

2020-02-19T15:19:42+00:00 August 30th, 2018 18:36|Regulatory|