Biovica och Mayo Clinic har ingått ett avtal om att studera den kliniska nyttan för patienter med spridd bröstcancer av att använda DiviTum® för övervakning av tumörrespons vid behandling.

Huvudsyftet med att inkludera DiviTum® i studier vid Mayo Clinic är att utvärdera förändringar i blodet av tymidinkinasaktivitet, mätt med DiviTum®, hos patienter med hormonpositiv spridd bröstcancer som går igenom dagens standardbehandlingar – inklusive CDK 4/6-hämmare. DiviTum®-mätningar vid behandlingsstart och under behandlingens gång kommer att korreleras med patientens utfall. Fokus kommer att ligga på användningen av DiviTum® som ett verktyg för enkel och tidig utvärdering av tumörprogression och överlevnad.

“Vi är mycket nöjda med att samarbeta med Mayo Clinic i vår ambition att ytterligare stärka vår redan solida dokumentation av det värde DiviTum® kan ge patienter som behandlas för spridd bröstcancer. Samarbetet kompletterar våra tidigare studier inom området och kommer att vara viktigt i vår marknadsintroduktion av DiviTum® som ett verktyg för övervakning av patientens svar på behandlingar av spridd bröstcancer.”, sade Anders Rylander, vd för Biovica.

Om DiviTum®
DiviTum® är en innovativ biomarköranalys som utvecklats i syfte att förutsäga resultat och övervaka behandlingseffekt vid cancerbehandling. Testet mäter aktiviteten hos enzymet tymidinkinas-1 (TK) i ett blodprov. I normala celler kan TK-aktivitet knappast detekteras, men vid snabb tillväxt av celler (proliferation) ökar nivåerna. Eftersom graden av TK-aktivitet är starkt associerad med graden av cellproliferation, är den en särskilt lämplig biomarkör för att mäta tumöraggressivitet. DiviTum® har redan i flera studier framgångsrikt visat klinisk potential för att utvärdera och övervaka effekten av endokrina standardbehandlingar för kvinnor med spridd bröstcancer. Genom att tillhandahålla nyckelinformation för tidig identifiering av de patienter som inte svarar eller är resistenta mot sin pågående behandling, utgör DiviTum® en icke-invasiv och effektiv metod för att övervaka och förutsäga svar på endokrina standardbehandlingar.

Release

Mer information
Anders Rylander, VD Biovica
Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
E-post: anders.rylander@biovica.com

Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com