Uppsala, Sverige, den 12:e mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från en studie av forskare vid Lunds Universitet publicerats i den ansedda tidskriften Scientific Report, en tidskrift från Nature. Resultaten stödjer att blodtestet DiviTum kan användas som prognostiskt verktyg för att utvärdera behandlingsutfall vid spridd bröstcancer.

Studien utvärderade tymidinkinasaktivitet hos 142 kvinnor med nydiagnostiserad spridd bröstcancer som ett verktyg för prognostisering och övervakning av behandling i första linjen. Aktiviteten mättes med Biovicas test DiviTum vid diagnos och efter 1, 3 och 6 månaders behandling. Patienterna i studien fick standardbehandling som hormonell terapi, cellgift och HER2-riktad behandling.

Resultaten visar att mätning av nivåer av tymidinkinasaktivitet med DiviTum förutsäger patienternas utfall och är kliniskt värdefullt för att förbättra prognostik och monitorering av behandling av nydiagnostiserad spridd bröstcancer. Sjunkande nivåer av tymidinkinasaktivitet korrelerar med förlängd tid till sjukdomsprogress och överlevnad.

”Vår studie visar att hos kvinnor med spridd bröstcancer som behandlas med dagens standardterapier kan DiviTum tillföra information om prognos och behandlingseffekt. För mig som onkolog betyder det att jag kan få kompletterande information om sjukdomens utveckling som kan påverka behandlingsbeslut med målsättningen att det ska leda till bättre utfall och livskvalitet för patienten. Vi är intresserade av att fortsätta utvärdera DiviTum för kvinnor med spridd bröstcancer i större studier,säger Anna-Maria Larsson, MD, onkolog och huvudprövare i studien vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Lunds Universitet.

”Studien är en stark bekräftelse av tidigare studier med spridd bröstcancer. DiviTum har använts i sju publicerade studier på mer än 1 000 patienter inom bröstcancerområdet. Studien i Lund visar att DiviTum kan användas som ett oberoende prognostiskt verktyg vid denna indikation. Målet för Biovica är att DiviTum blir ett standardverktyg för utvärdering av behandlingseffekt hos patienter med spridd bröstcancer.”, sade Anders Rylander, vd för Biovica.

Länk till publikationen: https://www.nature.com/articles/s41598-020-61416-1

Release

Mer information
Anders Rylander, VD Biovica
Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
E-post: anders.rylander@biovica.com

Biovica – Bästa behandling från dag ett
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com