Valberedning för Biovica International AB inför årsstämman 2024

2024-04-11 08:00

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestå av tre ledamöter vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som accepterar uppdraget att ingå i valberedningen per den 31 december 2023, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2024 att utgöras av följande personer:

  • Anna Rylander Eklund representerande familjen Rylander med bolag.
  • Mats Danielsson, representerar sig själv och Innovicum AB
  • Lars Holmqvist, styrelsens ordförande

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 17 procent av aktierna och 25 procent av rösterna i bolaget sett till den 31 december 2023.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till ir@biovica.com eller med brev till adressen: Biovica International AB, Att: Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No