Valberedning för Biovica inför årsstämman 2018

2018-04-24 10:08

Uppsala, 2018-04-23, I enlighet med beslut vid Biovica International ABs årsstämma den 31 augusti 2017 skall valberedningen inför årsstämman 2018 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2018 att utgöras av följande personer:

  •  Gunnar Rylander, ordförande i valberedningen
  •  Leif Glantz
  •  Göran Brorsson, styrelsens ordförande

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 33 procent av aktierna och 47 procent av rösterna i bolaget sett till den 29 december 2017.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

  • förslag på styrelseledamöter
  • förslag på styrelseordförande
  • förslag på styrelsearvode
  • förslag på revisor och revisorsarvode
  • förslag på ordförande på årsstämman
  • förslag på riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2018

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till goran.brorsson@gbrpartners.se eller med brev till adressen: Biovica International AB, Att: Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala

Årsstämman för Biovica International AB kommer att hållas torsdagen den 30 augusti 2018 i Uppsala.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No