Kommuniké från extra bolagsstämman i Biovica

2019-05-02 13:30

Extra bolagsstämman i Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 2 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 9 april 2019 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Extra bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 6 000 000 B-aktier.

Transaktionen har genomförts i form av ett accelererat bookbuilding-förfarande genom Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB.

Priset per B-aktie uppgår till 10 SEK och har fastställts genom bookbuilding-förfarandet. Genom nyemissionen tillförs Biovica 60 miljoner SEK före emissionskostnader. Samtliga emitterade aktier har idag även tecknats av Pareto Securities AB som kommer vidare överlåta aktierna till de institutionella investerarna som anmält sig för teckning till ett pris om 10 SEK per aktie.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 25,5 procent av antalet aktier och 15,7 procent av antalet röster i Bolaget (beräknat på antal utestående aktier efter nyemissionen). Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 6 000 000 från 17 573 372 till 23 573 372 och antalet röster ökar från 32 168 248 till 38 168 248 (fördelat mellan 7 297 438 A-aktier och 16 275 934 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med cirka 400 000,00 SEK från cirka 1 171 558,13 SEK till 1 571 558,13 SEK.

Skälet till att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar nyemissionen till att i första hand för att finansiera förberedelserna med ansökan (510k) till FDA om ett marknadsgodkännande i USA samt arbetet med att erhålla kostnadsersättning för DiviTum®. Vidare avses likviden användas för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter i USA och Europa inför kommersialiseringen av DiviTum®. Genom att priset i nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att priset säkerställts marknadsmässigt.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman och transaktionen i sin helhet hänvisas till de fullständiga förslagen respektive pressmeddelanden som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.biovica.com.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No