Kommuniké från extra bolagsstämma i Biovica International

2021-10-12 13:35

Extra bolagsstämman i Biovica International AB ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 12 oktober 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

VAL AV STYRELSE
Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.

Det beslutades att arvode till den nyvalda styrelseledamoten ska utgå med 183 000 kronor.

Annika Carlsson Berg valdes till ny styrelseledamot för tiden till slutet av nästa årsstämma. Nuvarande ledamöter kvarstår.

Mer information om styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2020/2021.

INCITAMENTSPROGRAM FÖR NYVALD STYRELSELEDAMOT
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att införa ett incitamentsprogram genom emission av högst 25 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 666,67 kronor. Incitamentsprogrammet riktas till den nyvalda styrelseledamoten genom emission av teckningsoptioner till Biovica Services AB ("Dotterbolaget") med efterföljande överlåtelse till styrelseledamoten. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och styrelseledamoten har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 31 oktober 2025.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 28 september 2021 till och med den 11 oktober 2021.f

Om alla teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogrammet utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 25 000 (med förbehåll för omräkning i enlighet med teckningsoptionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,08 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna avseende incitamentsprogrammet och ytterligare information om incitamentsprogrammet finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Information om Bolagets samtliga tidigare incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2020/2021 och på Bolagets hemsida.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No