Kommuniké från extra bolagsstämma i Biovica International AB

2022-11-07 14:00

Extra bolagsstämma i Biovica International AB ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag i Stockholm den 7 november 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FÖRETRÄDESEMISSION
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 18 oktober 2022 om företrädesemission av högst 17 153 022 B-aktier. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 1 143 534,80 kronor.

Teckningskursen för B-aktierna är 8,65 kronor per aktie, totalt 148 373 640,30 kronor om samtliga aktier tecknas.

Den som på avstämningsdagen den 15 november 2022 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier till teckningskursen 8,65 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya B-aktier i företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 21 november 2022 till och med den 5 december 2022. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 21 november 2022 till och med den 5 december 2022. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.biovica.com.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No