Kommuniké från extra bolagsstämma i Biovica International AB

2023-11-23 14:20

Extra bolagsstämma i Biovica International AB ("Bolaget") hölls idag den 23 november 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ändringar av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor, samt bolagsordningens gränser för antal aktier från lägst 27 000 000 stycken och högst 108 000 000 stycken till lägst 45 000 000 stycken och högst 180 000 000 stycken.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 oktober 2023 om företrädesemission av högst 45 741 388 B-aktier och högst 20 791 540 teckningsoptioner av serie TO3 B. De nya aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter (s.k. units) om vardera 11 B-aktier och 5 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 B.

Genom nyemissionen av aktier ökar Bolagets aktiekapital med högst 3 049 425,868771 kronor. Vid utnyttjandet av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 B ökar Bolagets aktiekapital med ytterligare högst 1 386 102,667624 kronor, och antalet aktier med ytterligare högst 20 791 540 aktier.

Teckningskursen för varje unit uppgår till 28,71 kronor (motsvarande 2,61 kronor per aktie), vilket motsvarar ett belopp om total 119 385 022,68 kronor om samtliga units tecknas.

En teckningsoption av serie TO3 B berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,61 kronor, vilket motsvarar cirka 39,9 procent av det teoretiska priset vid nyemission (TERP), baserat på stängningspriset på Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 20 oktober 2023. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption av serie TO3 B ska ske under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 30 september 2024.

Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units till teckningskursen 28,71 kronor per unit (motsvarande 2,61 kronor per aktie). Aktieägarna erhåller 1 uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. 11 uniträtter berättigar till teckning av en unit i företrädesemissionen bestående av 11 aktier och 5 teckningsoptioner av serie TO3 B.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 november 2023 till och med den 13 december 2023. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 29 november 2023 till och med den 13 december 2023. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.biovica.com.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No