Kommuniké från Biovicas årsstämma den 30 augusti 2018

2018-08-30 18:36

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 60 768 811 kr överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 125 000 kronor och till styrelsens ordförande 200 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes: Göran Brorsson, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist. Göran Brorsson valdes till ordföranden för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman omvaldes Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag om

  • Riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare.
  • Process för att utse valberedning samt arbetsinstruktion för densamma.
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera nya aktier om max 10 % av nuvarande antal aktier.
  • Teckningsoptionsprogram till anställda om 200 000 optioner.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No