Kommuniké från Biovicas årsstämma den 29 augusti 2019

2019-08-29 18:13

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 32 698 918 kr överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150 000 kronor och till styrelsens ordförande 400 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes: Lars Holmqvist, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist samt nyval av Henrik Osvald. Lars Holmqvist valdes till ordföranden för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman omvaldes Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag om

  • Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital, antal aktier och kallelse.
  • Riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare.
  • Process för att utse valberedning samt arbetsinstruktion för densamma.
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera nya aktier om max
    20 % av nuvarande antal aktier.
  • Teckningsoptionsprogram till anställda om 270 000 optioner.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No