Kommuniké från Biovica International AB:s årsstämma den 31 augusti 2017

2017-09-01 08:00

Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 85 300 279 kr överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 575 000 kronor, varav 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes: Göran Brorsson, Mats Danielsson, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist. Göran Brorsson valdes till ordföranden för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman omvaldes Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Michael Palm som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Samtliga beslut vara enhälliga.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No