Kommuniké från årsstämma i Biovica

2020-08-27 17:10

Vid årsstämma i Biovica AB (publ) i Uppsala den 27 augusti 2020 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2019/2020 och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019/2020. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019/2020 och att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150 000 kronor och till styrelsens ordförande 400 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes: Lars Holmqvist, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander, Jesper Söderqvist och Henrik Osvald samt nyvaldes Marie-Louise Fjällskog och Annika Carlsson Berg. Lars Holmqvist omvaldes som ordförande för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare som bland annat innebär att rörlig kontant ersättning inte ska överstiga 40 procent av den fasta lönen.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som motsvarar högst 20 procent av det sammanlagda aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda och styrelsen
Årstämman beslutade om ett teckningsoptionsprogram till anställda om 220 000 optioner vars maximala utspädningseffekt beräknas uppgå till högst cirka 0,93 procent av det totala antalet aktier.

Årstämman beslutade om ett teckningsoptionsprogram till styrelsen om 200 000 optioner vars maximala utspädningseffekt beräknas uppgå till högst cirka 0,85 procent av det totala antalet aktier.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No