Kommuniké från årsstämma i Biovica International AB

2023-09-05 13:00

Årsstämman i Biovica International AB ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 5 september 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Biovica samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

ANSVARSFRIHET
Styrelsens ledamöter och den verkställande beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022/2023.

VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 675 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 200 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot och 450 000 kronor (450 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp:

  • 75 000 kronor (50 000 kronor) till ordförande och 37 500 kronor (25 000 kronor) till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Annika Carlsson Berg, Marie-Louise Fjällskog, Maria Holmlund, Lars Holmqvist, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist. Henrik Osvald har avböjt omval. Vidare beslutades att omvälja Lars Holmqvist till styrelseordförande.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält att den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg fortsätter som huvudansvarig.

PRINCIPER FÖR VALBEREDNING
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen. Principerna är oförändrade från förra året och antas tills vidare.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

AKTIESPARPROGRAM 2023/2026:1 FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA INOM BOLAGETS VERKSAMHET I SVERIGE OCH DANMARK
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett aktiesparprogram 2023/2026:1 för samtliga anställda inom Bolagets verksamhet i Sverige och Danmark, vilket kan omfatta högst 268 500 Prestationsaktier och högst 89 500 Kvarhållningsaktier. För att möjliggöra leverans av B-aktier enligt aktiesparprogram 2023/2026:1 beslutade årsstämman även om en emission av högst 358 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:3 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:3, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med cirka 23 866 kronor.

AKTIESPARPROGRAM 2023/2026:2 FÖR BOLAGETS STYRELSE
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Anna Rylander Eklunds förslag, att införa ett aktiesparprogram 2023/2026:2 för Bolagets styrelse, vilket kan omfatta högst 146 250 Prestationsaktier och högst 48 750 Kvarhållningsaktier. För att möjliggöra leverans av B-aktier enligt aktiesparprogram 2023/2026:2 beslutade årsstämman även om en emission av högst 195 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:4 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:4, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med cirka 13 000 kronor.

PERSONALOPTIONSPROGRAM 2023/2026:2 FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH NYCKELPERSONER INOM BOLAGETS AMERIKANSKA KONCERN
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram 2023/2026:2 till ledande befattningshavare, övriga anställda och nyckelpersoner inom Bolagets amerikanska koncern, vilket kan omfatta högst 155 250 personaloptioner. För att möjliggöra Bolagets leverans av B-aktier enligt personaloptionsprogram 2023/2026:2 beslutade årsstämman även om en emission av högst 155 250 teckningsoptioner av serie 2023/2026:5 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:5, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med cirka 10 350 kronor.

PRESTATIONSAKTIEPROGRAM 2023/2026:2 FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH NYCKELPERSONER INOM BOLAGETS AMERIKANSKA KONCERN
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett prestationsaktieprogram 2023/2026:2 till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget och koncernen i USA, vilket kan omfatta högst 51 750 prestationsaktier. För att möjliggöra leverans av B-aktier enligt prestationsaktieprogram 2023/2026:2 beslutade årsstämman även om en emission av högst 51 750 teckningsoptioner av serie 2023/2026:6 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:6, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med cirka 3 450 kronor.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.biovica.com.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No