Kallelse till extra bolagstämma i Biovica International AB

2022-10-18 08:45

Aktieägarna i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 november 2022 kl. 13:00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman måste:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 28 oktober 2022, och
  • dels senast tisdagen den 1 november 2022 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Elsa Sefastsson, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet med "Extra bolagsstämma 2022 Biovica") alternativt per e-post till elsa.sefastsson@bakermckenzie.com. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 28 oktober 2022 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 1 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget via e-post enligt ovan senast den 1 november 2022. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.biovica.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en justeringsperson
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande
Styrelsen föreslår att jurist Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Styrelsen för Bolaget beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om företrädesemission av högst 17 153 022 B-aktier enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 1 143 534,80 kronor.

Teckningskursen för B-aktierna är 8,65 kronor per aktie, totalt 148 373 640,30 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Den som på avstämningsdagen den 15 november 2022 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier till teckningskursen 8,65 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya B-aktier i företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 21 november 2022 till och med den 5 december 2022. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 21 november 2022 till och med den 5 december 2022. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 28 588 372 aktier, varav 6 276 293 utgör A-aktier motsvarande 18 828 879 röster och 22 312 079 utgör B-aktier motsvarande 22 312 079 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 41 140 958 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Uppsala i oktober 2022
Biovica International AB
Styrelsen

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No