Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

2019-02-21 17:30

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum: 20 mars 2019
Tid: 16:00
Plats: Biovica, Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala


Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 mars 2019 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt samt eventuella biträden (högst två) att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Biovica International AB, att. Cecilia Driving, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala, per telefon 018 4444 830 eller via e-post på adress info@biovica.com.

Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 mars 2019, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 torsdagen den 14 mars 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.biovica.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Handlingar som ska finnas tillgängliga inför bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämmodagen samt kan sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning 

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Beslut om arvode till styrelsens ordförande.
 6. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande.
 7. Beslut om emission av teckningsoptioner.
 8. Stämmans avslutning.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Göran Brorsson som ordförande vid extra stämman.

§ 6 Fastställande av arvode till styrelse och revisorn

Valberedningen, som består av ledamöter som är utsedda av aktieägare som representerar 31 procent av aktierna och 44 procent av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsens ordförande ersätts med 200 000 kronor till kommande årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode efter beslut i styrelsen.

§ 7 Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande 

Ordföranden Göran Brorsson har meddelat valberedningen att han vill minska sin arbetsbelastning och bett att få ersättas som ordförande i Biovica International AB. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår även att Lars Holmqvist väljs som ny styrelseledamot och styrelseordförande.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till ny styrelseordförande

Lars Holmqvist är född 1959 och är svensk medborgare. Han har erfarenhet som VD på cancerdiagnostik företaget Dako Denmark A/S. Lars har under de senaste åren verkat som Senior Advisor Life Science för Bain Capital Private Equity. Han har tidigare även innehaft ledande internationella befattningar inom läkemedel och medicinteknikföretag såsom Applied Biosystems Inc., Medtronic Europe Sarl, Boston Scientific Europe och Pharmacia. Lars Holmqvist är i dagsläget engagerad som styrelseledamot i Lundbeck Fonden, H Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S, Tecan AG, Vitrolife AB och BPL Plc-UK.

Lars Holmqvist anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare. Han äger 410 630 B-aktier direkt och via bolag i bolaget per dagen för denna kallelse.

§ 7 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Leif Glantz föreslår att extra bolagsstämman i Biovica International AB, org. nr 556774-6150, (”Bolaget”) beslutar om nyemission av högst 175 000 teckningsoptioner på följande villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma bolagets helägda dotterbolag Biovica Services AB, org.nr 556781 8454, (”Dotterbolaget”) varvid Dotterbolaget får vidareöverlåta teckningsoptionerna vid ett eller flera tillfällen till styrelsens ledamöter till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen. Vidareöverlåtelse får ske enligt följande fördelning: 
  • Styrelsens ordförande (som föreslås för nyval vid extra bolagsstämman) som får förvärva högst 50 000 teckningsoptioner; och
  • Styrelsens ledamöter (nuvarande (förutom verkställande direktör) och eventuellt tillkommande), totalt 5, som får förvärva högst 25 000 teckningsoptioner var.
 2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att styrelsens ledamöter eller sådana som bolaget önskar rekrytera, har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare.
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på teckningslista senast den 31 mars 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna.
 4. Ledamöter har rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget till en premie motsvarande optionens marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.
 5. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska senast den 31 december 2019. Teckningsoptioner som inte förvärvats senast den 31 december 2019 ska makuleras.
 6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för B-aktien på Nasdaq First North de tio (10) handelsdagarna närmast före extra bolagsstämman den 20 mars 2019.
 7. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från den 25 augusti 2022 till och med den 25 augusti 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för aktieteckning för det fall att anställda är förhindrade att teckna aktier i slutet av teckningsperioden på grund av EU:s marknadsmissbruksförordning.
 8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 11 666,666622 kr och antalet aktier med 175 000 B-aktier.
 9. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 10. Övriga villkor för teckningsoptionerna återfinns på bolagets hemsida senast två veckor före stämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
 11. Det föreslås även att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får vidareöverlåta högst 175 000 teckningsoptioner i enlighet med villkoren för denna emission.
 12. I samband med förvärv av optioner av ledamot ska Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om styrelseuppdrag upphör eller om ledamot i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.
 13. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förekommande fall Euroclear Sweden AB. 

Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen återfinns på bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman då nyemissionen riktar sig till en tillträdande styrelseledamot.

Beredning av Leif Glantz förslag till nyemission av teckningsoptioner, kostnader, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m. 

Förslaget har beretts av externa rådgivare i samråd med Leif Glantz och delar av koncernledningen.

Värdering

Förvärv av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde baserat på Black & Scholes värderingsmodell vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med förvärv av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 9,54 kronor, 0,76 kronor per option, vid antagande av en preliminär lösenkurs om 19,08 kronor per aktie.

Kostnader

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av nyemissionen. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier 17 573 372 aktier, varav 7 627 438 utgöts av A-aktier med tre röster per aktie, och 9 945 934 utgörs av B-aktier med en röst per aktie, vilka motsvarar 32 828 248 röster vid tidpunkten för detta förslag. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 0,99 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,53 procent av det totala antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av nyemissionen enligt detta förslag med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget beräknas uppgå till cirka 4,20 procent av det totala antalet aktier och cirka 2,29 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Bolaget.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

För övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2017/2018 och bolagets webbplats. Den senaste serien teckningsoptioner TO3 beslutades på årsstämman 2018. Detta beskrivs i halvårsrapporten.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 17 573 372 aktier, varav 7 627 438 utgöts av A-aktier med tre röster per aktie, och 9 945 934 utgörs av B-aktier med en röst per aktie, vilka motsvarar 32 828 248 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Kallelsen och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Dag Hammarskjölds väg 54 B och på bolagets webbplats, www.biovica.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Uppsala i februari 2019

Biovica International AB

Styrelsen

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No