Delårsrapport 1 – maj-juli 2023/2024

2023-09-06 08:00

Ökad försäljning och kommersiella milstolpar uppnådda i USA

tSEK kv 1 23/24 kv 1 22/23 maj-apr 22/23
Nettoomsättning 1 754 545 3 383
Rörelseresultat -32 192 -20 662 -110 457
Periodens resultat -32 264 -21 004 -110 492
Resultat per aktie -0,70 -0,74 -3,18
Antal aktier vid periodens slut 45 741 394 28 528 372 45 741 394
Likvida medel vid periodens slut 75 702 71 705 114 327

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Extra bolagsstämma i Biovica International AB.
  • Biovica tecknar ett första kommersiellt avtal i USA med MediNcrease Health Plans.
  • Resultat från SWOG-studien S0226 presenteras på ASCO.
  • Biovica tecknar sitt andra kommersiella avtal i USA med leverantörsnätverket Contigo Health ConfigureNet™.
  • Biovica erhåller PLA-kod för Medicare.
  • Biovica tecknar sitt tredje kommersiella avtal i USA med Occum Health för DiviTum® TKa.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Biovica annonserar starten av klinisk DiviTum TKa-studie

Webcast:
När: 6:e september 2023 kl. 15:00-16:00 CET
Var: anmälan via lyyti: https://www.lyyti.in/Biovica_Q1_Earnings_call_2023__Live_Event_3956
Hur: på engelska

VD har ordet

Under kvartalet fortsatte vi ha fullt fokus på kommersiella aktiviteter för att så snabbt som möjligt erbjuda DiviTum® TKa till gagn för patienter, vårdgivare, betalare samt läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel mot cancer. Vi är stolta över att DiviTum TKa gör nytta i många sammanhang.

Värt att notera är att vi tecknade våra första avtal med amerikanska betalare; MediNcrease och Contigo Health, så kallade PPO:er (Preferred Provider Organization), organisationer som via arbetsgivare erbjuder tillägg till den ordinarie sjukförsäkringen. Tillsammans säkrar dessa avtal kostnadsersättning för DiviTum TKa för många miljoner amerikanska försäkringstagare, där avtalet med Contigo Health är det klart största.

Vi tecknade dessutom ett kommersiellt avtal med Occum Health, som riktar sig till egenförsäkrade arbetsgivare. Avtalet gör vårt blodprov tillgängligt för över 500 arbetsgivare, framför allt större bolag med tusentals anställda, som väljer att ta stort eget ansvar för sina anställdas sjukvårdskostnader och använder Occum Health för den processen.

Dessa kommersiella avtal säkerställer att vi når ut till många patienter och etablerar en för oss attraktiv prisnivå som samtidigt är kostnadseffektiv för kunden. Avtalen bidrar också till en minskad administration och säkerställer att vi får betalt snabbt. Det är mycket glädjande att DiviTum TKa är en attraktiv produkt för privata betalare som är villiga att betala för det stora värde som produkten kan tillföra och på prisnivåer som överstiger de nivåer vi kommunicerat till marknaden sedan tidigare.

Vi har även haft en bra framdrift när det gäller att komma in det amerikanska publika systemet för kostnadsersättning, Medicare. Vi tog ett viktigt steg i juli när vi erhöll en unik s.k. PLA-kod för kombinationen DiviTum TKa och vårt CLIA-laboratorium i San Diego som innebär att vi från och med 1 oktober kan använda koden för att erhålla betalningar både från Medicare och privata betalare. Nästa steg är att knyta ett pris till PLA-koden, något vi förväntar oss sker i slutet av året. De kommer göra processen ännu smidigare och säkerställa att vi får betalt på en överenskommen nivå.

Utöver privata och publika betalare jobbar vi även med sjukhusorganisationer och onkologer för att driva efterfrågan och försäljning. Även här går arbetet framåt. Vår strategi är att bearbeta de organisationer som har störst patientflöden inom spridd bröstcancer och därmed också har störst nytta av DiviTum TKa. Dessa organisationer består ofta av ett antal sjukhus inom en eller flera delstater, vilket gör att ett kontrakt täcker ett betydande antal patienter som genomgår cancerbehandling. I ett första steg vill vi teckna avtal som reglerar logistik och prissättning, för att i ett andra steg få i gång ett flöde av test. Vi är i långt gångna förhandlingar med ett flertal sjukhuskedjor och förväntar oss att inom kort presentera det första avtalet inom detta område.

I och med dessa avtal och vår nya PLA-kod finns de viktigaste förutsättningarna på plats för att börja skala upp provflödet och generera försäljning, vilket främst kommer att avspeglas i siffrorna under andra halvåret och framför allt sista kvartalet av innevarande räkenskapsår.

Även i Europa går lanseringsarbetet framåt. Vi genomför flera aktiviteter för att lansera DiviTum TKa på de tre marknader som vi tecknat avtal för. Vi har bland annat genomfört utbildning av våra partners säljstyrkor och genomfört möten med viktiga opinionsbildare (KOLs, Key Opinion Leaders) som presenterat fördelarna med DiviTum TKa för sina onkologkollegor för att skapa kännedom och efterfrågan för vår produkt. Parallellt med det arbetar vi med att teckna nya avtal på ytterligare marknader. Även när det gäller Europa förväntar jag mig att vi under andra halvåret kommer att börja se ett signifikant bidrag till försäljningen.

Ytterligare ett område som utvecklas väl är samarbeten och försäljning av DiviTum® TKa till läkemedelsbolag som utvecklar nya cancerläkemedel. Under sommaren har vi tecknat ytterligare ett avtal med en ny kund och startat flera nya projekt och förväntar oss ökade intäkter redan under innevarande räkenskapsår.

En av hörnstenarna för kommersialiseringen av DiviTum TKa är starkt vetenskapligt stöd och det var därför mycket positivt att en poster med DiviTum TKa-resultat från SWOG-studien S0226 presenterades vid världens största cancerkonferens, ASCO i juni.

Studien jämför resultat från DiviTum TKa och CA 15-3, en biomarkör som för närvarande används rutinmässigt vid behandling av spridd bröstcancer. Resultaten bekräftar DiviTum TKas förmåga att monitorera och förutsäga resultat vid hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer vilket möjliggör mer välgrundade behandlingsbeslut. Vi gläds över att DiviTum TKa kan komplettera och förbättra dagens standardmetoder för monitorering av bröstcancer.
Ett område som är viktigt för många bolag i dessa tider och även Biovica, är att säkerställa en bra finansiering av verksamheten fram till att vi når positivt kassaflöde. Även här har mycket arbete bedrivits under sommaren och vi har ett antal olika alternativ som vi arbetar för att slutföra. Den starka framdriften på de olika kommersiella områdena under de senaste månaderna bidrar naturligtvis positivt även i denna process.

Stärkta av den goda starten av lanseringen av DiviTum TKa för klinisk användning arbetar vi oförtrutet vidare för att så snabbt som möjligt göra DiviTum Tka tillgängligt för så många som möjligt och därmed skapa värde både för patienter, betalare och aktieägare.

Anders Rylander, Verkställande direktör

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No