Bokslutskommuniké maj 2016 – april 2017

2017-06-15 08:30

Fjärde kvartalet (februari – april 2017)
• Nettoomsättningen 137 (93) kSEK
• Rörelseresultat -5 915 (-2 733) kSEK
• Resultat efter skatt -5 924 (-2 976) kSEK
• Resultat per aktie före utspädning -0,33 (-5,32) SEK

Helår (maj 2016 – april 2017)
• Nettoomsättningen 632 (2 432) kSEK
• Rörelseresultat -14 839 (-5 533) kSEK
• Resultat efter skatt -14 848 (-5 965) kSEK
• Resultat per aktie före utspädning -0,84 (-10,67) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
• Slutför övertecknad nyemission om 60 MSEK i samband med notering på Nasdaq First North den 29 mars 2017.
• Resultaten på DiviTum® som effektmarkör för CDK4/6-hämmare presenterades under en s.k. oral session av Dr Geoffrey Shapiro, Dana Farber Cancer Institute, på American Association for Cancer Research, AACR.
• Studiesamarbete med Lunds universitet inlett.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Order om 1 MSEK från en global CRO (Contract Research Organisation).
• Nytt patent i Kina och förlängd patenttid i USA.

VD har ordet

Fjärde kvartalet var mycket händelserikt för Biovica med flera positiva händelser. En viktig milstolpe är att Biovica på American Association for Cancer Research, AACR, åter presenterat stöd för DiviTum® som effektmarkör för CDK4/6-hämmare på patienter med spridd cancer. Dr Geoffrey Shapiro, Dana-Farber Cancer Institute, blev utvald att göra en presentation av våra gemensamma resultat på AACR inför tusentals forskare, läkare och representanter för läkemedelsindustrin.

Vi har med resultaten som presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, i december 2016 och nu på AACR förstärkt grunden för att skapa en efterfrågan för DiviTum® hos onkologer. Denna typ av data är även viktiga för regulatoriskt godkännande och för att erhålla kostnadsersättning för produkten.  

Biovica deltog också på ASCO-årsmötet (American Society of Clinical Oncology) med över 40.000 deltagare i början av juni. Från mötet kan noteras att ett antal nya cancerbehandlingar med stor potential är på väg till marknaden, vilket är glädjande för patienterna.

Samtidigt förstärker det behovet av bra diagnostik för att välja rätt behandling och utvärdera effekten av insatt behandling. Konkret ledde mötet till att Biovica inleder två nya studier inom bröstcancerområdet en med University of Kansas, USA, samt ytterligare en klinisk studie med Universitetssjukhuset i Prato, Italien.

Totalt har vi nu 10 pågående studier inom spridd bröstcancer. Det gör att bolaget har tagit ett antal steg för att bygga en solid grund av dokumentation som krävs för att kommersialisera vår produkt och etablera den som en biomarkör för utvärdering av effekten av behandling vid spridd cancer.

Efter kvartalets utgång fick Biovica ytterligare en order från ett av de större läkemedelsbolagen i världen. Bolaget köpte, genom sin samarbetspartner som utför kliniska studier, kit från Biovica för ca 1 MSEK.

Ett annat viktigt område för Biovica är att bidra i utvecklingen av nya, effektivare, läkemedel mot cancer i partnerskap med läkemedelsbolag och andra aktörer inom området.

I april offentliggjorde vi vårt deltagande i ett europeiskt forskningsprojekt för att utveckla ett nytt läkemedel. Projektet är treårigt och har en omfattning om 2,7 miljoner euro. Projektet har valts ut av EUROSTAR och rankades som nummer 31 av 376 ansökningar. Målsättningen att erbjuda komplementär diagnostik som är specifik för det nya läkemedlet så att rätt patienter kan dra nytta av den nya, effektivare, behandlingen.

Biovica har förstärkt sin organisation under senaste kvartalet med tre nya medarbetare i ledningsgruppen, Cecilia Driving, CFO, Karin Mattsson F&U chef och Johanna Faris, Kvalitets- och Regulatory chef. Samtliga har lång erfarenhet inom respektive området och tillför viktig kompetens för bolaget i den utvecklingsfas vi befinner oss i.

Förstärkningen på personalsidan i kombination med en ökad utvecklingstakt och större närvaro på marknadssidan är de främsta orsakerna till ökningen i kostnader under året. Detta kvartal påverkas också av fusionen med cSens, det bolagsförvärv vi gjorde under april 2016.

Biovica är sedan den 29 mars noterat på Nasdaq First North. I samband med noteringen gjordes också en övertecknad nyemission på 60 MSEK. Genom denna nyemission och den som gjordes sommaren 2016 på 30 MSEK har vi skapat finansiella förutsättningar för att ta DiviTum® till marknaden och realisera de stora värden produkten har potential för. Då tänker jag främst på patienterna som kan få bästa möjliga effekt av sin behandling men också för samhället som ska stå för behandlingskostnaderna. 

Genom att skapa stora värden för patienter och samhälle kan Biovica skapa stora värden för aktieägarna!

Anders Rylander

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Anders Rylander, VD
Telefon: +46 (0)18-44 44 835
E-post: anders.rylander@biovica.com       

Cecilia Driving, CFO
Telefon +46 (0)73 125 92 47
E-post: cecilia.driving@biovica.com

Biovica International AB (publ), 556774-6150
Dag Hammarskjölds väg 54B
752 37 Uppsala
018-44 44 830

Informationen i denna bokslutskommuniké är vad Biovica International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl. 08:30 CET. 

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No