Bokslutskommuniké 2017/2018

2018-06-15 09:30

Fjärde kvartalet (februari-april)

· Nettoomsättningen                                       1 433 (74) kSEK
· Rörelseresultat                                             -4 132 (-4 957) kSEK
· Periodens resultat                                         -4 176 (-4 974) kSEK
· Resultat per aktie före utspädning                    -0,24 (-0,28) SEK

Helår (maj-april 2017/2018)

· Nettoomsättningen                                       2 723 (632) kSEK
· Rörelseresultat                                             -17 956 (-14 690) kSEK
· Periodens resultat                                         -18 010 (-14 715) kSEK
· Resultat per aktie före utspädning                    -1,02 (-0,84) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Inleder studiesamarbete med ledande universitetet Johns Hopkins i USA.
· Erhåller order på 100 000 USD, den andra under året från en stor CRO.
· Publikation av studieresultat i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget med Prato-universitetssjukhus.
· Studieresultat med DiviTum presenterades på AACR av Pfizer.
· Start av dotterbolag i USA för kommersialisering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Pontus Nobréus, Business Development Director har tillträtt.
· Posterpresentation på ASCO avseende data från AstraZeneca-studien EFECT.

VD har ordet

Drygt 8 miljoner människor i världen lever med spridd cancer. Bara i USA och Europa överstiger antalet 2,5 miljoner. Läkemedlen inom cancerområdet kostar globalt 80 miljarder USD årligen. Biovicas mål är att bidra till effektivare styrning av behandling för individen och kostnadsbesparing för hela samhället.

För att säkerställa en medicinskt optimal och kostnadseffektiv behandling är det viktigt att snabbt kunna se om behandling är effektiv. Dagens metoder kräver omkring tre månaders uppföljningstid. Biovicas produkt DiviTum® har i kliniska studier givit information om behandlingseffekt redan två veckor efter insatt behandling. På så sätt kan effekten av cancerbehandlingen utvärderas snabbare och patienten. På så sätt vill Biovica bidra till att cancer-patienter ges bästa möjliga behandling.

Under det år som gått sedan notering har Biovica haft en mycket positiv utveckling. Några viktiga händelser som belyser vad som hänt inom viktiga områden i affärsplanen.

Etablera samarbeten med ledande onkologer för att dokumentera värdet av produkten:

Vi har presenterat flera positiva resultat från våra samarbeten och förstärkt dessa så att vår kommande dokumentation får större tyngd. Ett exempel är det nyligen påbörjade samarbetet med det ledande universitetet John Hopkins i USA.

Under året har flera internationella studier presenterat bevis på det värde DivTum kan tillföra för patienter med bröstcancer. Genom att upprepa resultat i studier som omfattar totalt hundratals patienter bygger vi upp nödvändiga fakta och genererar efterfrågan på testet, vilket möjliggör regulatoriskt godkännande och kostnadsersättning.

Påbörja regulatorisk process för att skicka in ansökan under 2019:

Vi har fått ett viktigt besked från FDA hur de ser på vår produkt. Med den feedbacken har vi detaljerat vår utvecklingsplan och målet att skicka in en FDA-ansökan under 2019 står fast.

Utveckla kommersiella samarbeten för att generera intäkter i partnerskap:

Vi ser fortsatt en efterfrågan på vår produkt vid framtagning av nya läkemedel, dvs på forskningsmarknaden. Detta exemplifieras av upprepade större order under de senaste 12 månaderna, nu senast på 100 000 USD.

Framöver ligger vår plan fast, vilket innebär att vi ska:

  • Genomföra det pågående studieprogrammet med fokus på bröstcancer och därutöver fortsätta på lung- och magtarmcancer området
  • Slutföra utveckling och ansökan om regulatoriskt godkännande
  • Teckna kommersiella samarbetsavtal för försäljning och erhålla kostnadsersättning för produkten/reimbursement.

Målet är att genomföra detta fram till och med 2020 för att kunna lansera första applikationen spridd bröstcancer. Marknaden i USA och Europa för detta första område värderar vi till 6 miljarder kronor och utgör ca 20% av patienterna med spridd cancer.

Med det tar vi första steget för att bli en generell markör för utvärdering av behandlingar för alla spridda cancrar.

På så sätt vill Biovica realisera visionen om att bidra till bästa möjliga behandling från dag ett för världens cancerpatienter.

Anders Rylander
Verkställande direktör

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No