Biovica offentliggör prospekt i samband med erbjudande till allmänheten och planerad notering på Nasdaq First North i Stockholm

2017-03-03 15:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Uppsala 3 mars 2017 – Biovica International AB (publ) (”Biovica” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende erbjudande till allmänheten av B-aktier i samband med den planerade noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 29 mars 2017. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats

Erbjudandet i korthet

Styrelsen i Biovica har beslutat att genom en nyemission av B-aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark (allmänheten i Danmark har dock endast möjlighet att teckna B-aktier för ett totalt belopp understigande 1 miljon Euro eller motsvarande belopp i SEK) samt institutionella investerare i Sverige och internationellt, att teckna upp till 4 800 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 12,50 SEK per aktie. Nyemissionen uppgår till totalt cirka 60 miljoner SEK och Erbjudandet motsvarar en värdering av Bolaget om 160 miljoner SEK (pre-money). Styrelsen i Biovica har ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North och under  förutsättning att Nasdaq Stockholm AB beviljar ansökan är första dag för handel planerad till den 29 mars 2017.

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet och anmälningssedel publiceras på Biovicas hemsida www.biovica.com/investor-relations, på Vator Securities hemsida www.vatorsecurities.se och på Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se. Prospektet kommer även att finnas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se, där man också kan anmäla teckning via Nordnets internettjänst. Prospektet kommer dessutom att publiceras via Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, inom några dagar.

Tryckt prospekt kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från Vator Securities och från Biovica. Frågor om teckning och betalning besvaras av Vator Securities eller Eminova Fondkommission.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Biovicas styrelse har beslutat att genom en nyemission erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark (allmänheten i Danmark har dock endast möjlighet att teckna B-aktier för ett totalt belopp understigande 1 miljon Euro eller motsvarande belopp i SEK) att teckna B-aktier om motsvarande 60 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med erbjudandet av B-aktier är att vidareutveckla Bolaget och initiera kommersialiseringen av bolagets test, DiviTum ™ – ett test för snabb och tillförlitlig utvärdering av svar på terapi för cancerpatient med spridd bröstcancer med ett blodprov.

Rådgivare samt emissionsinstitut

Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare i samband med transaktionen. Emissionsinstitut för transaktionen är Eminova Fondkommission.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No