BIOVICA BESLUTAR OM PARTIELLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS MOTSVARANDE CIRKA 120 MSEK OCH MEDDELAR MÅLSÄTTNING ATT BLI KASSAFLÖDESPOSITIV I MITTEN AV 2025

2023-10-23 08:00

INSIDERINFORMATION: Stockholm, Sverige, 23 oktober 2023 – Styrelsen i Biovica International AB (publ) (“Biovica” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: BIOVIC B) har beslutat att genomföra en företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare motsvarande cirka 120 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 23 november 2023. Varje unit består av elva (11) nyemitterade aktier i Bolaget och fem (5) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts av styrelsen till 28,71 SEK per unit motsvarande 2,61 SEK per B-aktie och kommer vid full teckning tillföra Bolaget cirka 120 MSEK före avdrag kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas till cirka 83,8 procent, motsvarande cirka 100 MSEK, av lämnade avsiktsförklingar, teckningsförbindelser samt garantiåtaganden. Vid full teckning och utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras högst ytterligare cirka 54 MSEK. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets pågående kommersialisering av DiviTum® TKa i USA och Europa för behandlingsövervakning av metastaserande bröstcancerpatienter, stärka Bolagets rörelsekapital, och till den fortsatta utvecklingen av CDx-möjligheten. Biovica har vidare genomfört en strategisk översyn med ambitionen att kraftigt minska kostnadsbasen samtidigt som Bolaget bibehåller en effektiv organisation med ett tydligt fokus på kommersialiseringen av DiviTum® TKa i USA och Europa och bli kassaflödespositiva räkenskapsåret 2025/26.

Sammanfattning

 • Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera den pågående kommersialiseringen av DiviTum® TKa i USA och Europa för behandlingsövervakning av HR+ metastaserande bröstcancerpatienter, stärka Bolagets rörelsekapital samt till den fortsatta utvecklingen av CDx-möjligheten.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje A- eller B-aktie som ägs på avstämningsdagen som förväntas vara runt den 27 november 2023. Elva (11) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av elva (11) nyemitterade aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3 B.
 • Teckningskursen är 28,71 SEK per unit, motsvarande 2,61 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO3 B är 2,61 SEK per teckningsoption.
 • Teckningskursen om 2,61 SEK per B-aktie motsvarar en rabatt om cirka 39,9 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av uniträtter (TERP), baserat på stängningskursen för Biovicas B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 20 oktober 2023.
 • Företrädesemissionen består av högst 45 741 388 B-aktier och högst 20 791 540 teckningsoptioner av serie TO3 B.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Biovica cirka 120 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 B, som förfaller 30 september 2024, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare likvid om upp till cirka 54 MSEK.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas att löpa från och med den 29 november 2023 till och med den 13 december 2023.
 • Fullständiga villkor kommer att framgå i ett prospekt som publiceras innan teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds.
 • Medlemmar i Bolagets styrelse och ledande befattningshavare har åtagit sig, eller lämnat avsiktsförklaringar, att teckna B-aktier i Företrädesemissionen, inklusive Bolagets största ägare och VD Anders Rylander om cirka 10 MSEK, och styrelseordförande Lars Holmqvist om cirka 1 MSEK. Dessa åtaganden och avsiktsförklaringar motsvarar totalt cirka 11,3 MSEK, motsvarande cirka 9,5 procent av Företrädesemissionen.
 • Ett antal befintliga aktieägare, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 6,3 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,5 MSEK.
 • Ett antal investerare har åtagit sig att garantera cirka 68,0 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 81,2 MSEK för en garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.
 • Företrädesemissionen omfattas således av, avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 83,8 procent, motsvarande cirka 100 MSEK.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat godkännande av extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 23 november 2023. Kallelsen till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande
 • Befintliga aktieägare, som representerar cirka 27,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

Biovicas VD Anders Rylander kommenterar: Efter en framgångsrik marknadsintroduktion av DiviTum® TKa i USA, inklusive flera kommersiella avtal i linje med vår förväntade prisnivå, har vi även etablerat starka partnerskap för viktiga europeiska marknader. Dessutom har vi en portfölj bestående av 18 projektsamarbeten med läkemedelsbolag. Allt som allt är vi väl positionerade för fortsatt kommersiell expansion vilket gör att vi är förvissade om att kapitalet från nyemissionen kommer att ta oss till positivt kassaflöde, samtidigt som vi bidrar till förbättrad vård för cancerpatienter.

Bakgrund och motiv
Verksamhetsbeskrivning och bakgrund
Biovica är ett bioteknikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodbaserade diagnostiska tester med biomarkörer som förbättrar övervakning och utvärdering av moderna cancerbehandlingar. Bolagets första tillgång, DiviTum® TKa, har framgångsrikt visat sin förmåga att utvärdera terapieffektivitet i flera kliniska prövningar och fick FDA 510(k)-godkännande i juli 2022 för behandlingsövervakning av metastaserande bröstcancerpatienter.

Strategisk översyn, fokus på kommersialisering och förbättringar på kassaflödet
Biovica har genomfört en strategisk översyn med ambitionen att kraftigt minska kostnadsbasen samtidigt som Bolaget bibehåller en effektiv organisation med ett tydligt fokus på kommersialiseringen av DiviTum® TKa i USA och Europa och bli kassaflödespositiv till räkenskapsåret 2025/26.

Som ett resultat av den strategiska översynen kommer Bolaget i närtid fokusera enbart på (i) kommersialiseringen av DiviTum® TKa i USA och Europa, och (ii) CDx-möjligheten. Ingen expansion utanför HR+ metastaserande bröstcancer-området eller kommersiell geografisk expansion utanför USA eller Europa kommer initieras i närtid utan kundfinansiering.

Biovicas nuvarande bemanning, inklusive hela den kommersiella organisationen i USA, kommer att bibehållas med enbart selektiv rekrytering av operationell laboratoriepersonal i takt med lanseringen av DiviTum® TKa, och en dedikerad Pharma / RUO säljrepresentant, i takt med utvecklingen av pipelinen av CDx. Betydande kostnadsbesparingar, estimerade till cirka 40 MSEK över de kommande två åren, motsvarande cirka 20 MSEK i årliga kassaflödesökningar, föreslås realiseras genom att omedelbart ersätta alla incitamentsprogram som innefattar kontant bonus / rörlig ersättning till ledning och anställda till aktiebaserad kompensation.
Det aktiebaserade kompensationsprogrammet kommer skapa ytterligare incitament att skapa aktieägarvärde och kommer föreslås för godkännande vid en senare extra bolagsstämma.

Mål och milstolpar
Biovicas finansiella mål är, baserat på den strategiska översynen, att bli kassaflödespositiv vid mitten av 2025 med en förväntad omsättning om cirka 50 MSEK per kvartal, motsvarande en årlig omsättning om cirka 200 MSEK.

Bolaget har fastställt ytterligare kommersiella mål som ämnas att uppnås till räkenskapsåret 2025/26:

 • USA: ≥ 30 sjukhus och laboratorie-avtal (s.k. ”Commercial Hospital/Lab Agreements”)
 • Europa: ≥ 8 territoriala kontrakt
 • Pharma: ≥ 24 pågående Pharma-projekt och 2 pågående CDx-utvecklingsprojekt

Kommersiell lansering och marknadspotential
Biovica har, efter FDA-godkännandet i juli 2022, uppnått en rad kommersiella milstolpar, vilket innefattar bland annat erhållande av certifiering av Bolagets CLIA-laboratorium i San Diego, kommersiella partnerskap i Polen, Nederländerna och Italien, privata försäkringsavtal med MediNcrease, Contigo Health & Occum Health i USA, PLA-kod från AMA och kommersiella (sjukhuskontrakt) avtal med ledande vårdleverantörer i Arizona och Missouri, och en världsledande cancerklinik i Florida. Marknadspotentialen för DiviTum® TKa i metastaserande bröstcancer i USA och Europa beräknas uppgå till 350-600 MUSD årligen.

Användning av emissionslikvid
Den förväntade nettolikviden från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO3 B avses användas i följande huvudsakliga aktiviteter:

 1. Fortsatt fokuserad lansering i USA (cirka 55 procent), inklusive:
  1. Finansiering av befintlig sälj- och marknadsorganisation, bland annat funktioner inom Market Access och Revenue Cycle.
  2. Laboratoriepersonal för att utföra analyser i CLIA-laboratorium.
 1. Tjänsteutveckling inom Pharma (cirka 25 procent) för att:
  1. Fortsätta utveckla intäktsgenererande tjänster, d.v.s. konsult- och analystjänster till industriella partners inom Pharma.
  2. Etablera samutvecklingsprojekt inom Companion Diagnostics (CDx) med industriella partners inom Pharma.

(i) Fortsatt kommersialisering i Europa och ingå avtal med kommersiella partners för fler europeiska marknader (cirka 20 procent)

Nettolikviden från Företrädesemissionen, förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till det belopp som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, förväntas uppfylla Bolagets rörelsekapitalkrav fram till mitten av 2025, då Bolaget förväntar sig att bli kassaflödespositivt.

Villkoren i Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Biovica, erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd A- eller B-aktie i Bolaget. Elva (11) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av elva (11) nyemitterade B-aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3 B. Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen är 28,71 SEK per unit, motsvarande 2,61 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Biovica, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 120 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Varje teckningsoption av serie TO3 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden som startar den 12 september 2024 fram till och med den 30 september 2024. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO3 B kommer att vara 2,61 SEK per teckningsoption. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 B tillförs Biovica ytterligare upp till 54 MSEK.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med cirka 3 049 425,87 SEK, från cirka 3 049 426,27 SEK till cirka 6 098 852,14 SEK, genom att emittera 45 741 388 nya B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet aktier ökar från 45 741 394 till 91 482 782, uppdelat på 6 271 293 A-aktier och 85 211 489 B-aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 50,0 procent av kapitalet och cirka 44,0 procent av antalet röster i Bolaget (beräknat på det totala maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja erhållna uniträtter.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 B som omfattas av Företrädesemissionen kommer antalet aktier maximalt att öka med 20,791,540 och aktiekapitalet kommer att öka maximalt med cirka 1,386,103 SEK under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 18,5 procent av kapitalet och cirka 16,7 procent av antalet röster i Bolaget, för aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO3 B.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive tilldelningsprinciperna, samt information om Bolaget, kommer att presenteras i ett prospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida omkring den 28 november 2023.

Extra Bolagsstämma
För att möjliggöra genomförandet av Företrädesemissionen kommer styrelsen sammankalla till en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 23 november 2023.
Kallelsen till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.biovica.com.

Avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden
Medlemmar i Bolagets styrelse och ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen, inklusive Bolagets största aktieägare och VD Anders Rylander om cirka 10 MSEK, och styrelseordförande Lars Holmqvist om cirka 1 MSEK. Dessa åtaganden och avsiktsförklaringar uppgår till totalt cirka 11,3 MSEK, motsvarande cirka 9,5 procent av Företrädesemissionen.

Ett antal befintliga aktieägare, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 6,3 procent av Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 7,5 MSEK. Ett antal investerare har åtagit att lämna garantiåtaganden om cirka 68,0 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 81,2 MSEK till en garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Företrädesemissionen omfattas således av, avsiktsförklaringar, teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 83,8 procent, motsvarande cirka 100 MSEK.
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som avses att hållas den 23 november 2023. Befintliga aktieägare, som representerar cirka 27,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har åtagit sig att på extra bolagsstämma rösta för Företrädesemissionen.

Lock-up åtaganden
Inför offentliggörandet av Företrädesemissionen har medlemmar i styrelsen och ledande befattningshavare med aktieägande i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget inom 120 dagar efter offentliggörandet av utfallet Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 120 dagar efter teckningsperiodens utgång.

Preliminär tidsplan av Företrädesemissionen
Nedan tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att justeras.

23 november 2023 Extra bolagsstämma
23 november 2023 Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtter
24 november 2023 Första dag för handel i aktien exklusive uniträtter
27 november 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
28 november 2023 Publicering av prospekt
29 november – 8 december 2023 Handel med uniträtter
29 november – 13 december 2023 Teckningsperiod
29 november – 20 december 2023 Handel med BTUs (Betald Tecknad Unit)
14 december 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
22 december 2023 Beräknad första dag för handel med teckningsoptioner TO3 B
12 september – 30 september 2024 Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO3 B

Rådgivare
Pareto Securities har utsetts till Sole Bookrunner. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget. Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Rylander, VD
M: +46 76 666 16 47
E: anders.rylander@biovica.com

Anders Morén, CFO
M: +46 73 125 92 46
E: anders.moren@biovica.com

Denna information är utgör insiderinformation som Biovica International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, MFN, vid publicering av detta pressmeddelande.

Biovica – Behandlingsbeslut med större självförtroende
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarköranalyser för att utvärdera effektiviteten av cancerbehandlingar. Biovicas analys DiviTum® TKa mäter cellproliferation genom att detektera en TKa biomarkör i blodomloppet. Analysen har framgångsrikt visat sin förmåga att tidigt utvärdera terapieffektivitet i flera kliniska prövningar. Den första applikationen för DiviTum® TKa är övervakning av behandling för patienter med metastaserad bröstcancer. Biovicas vision är ”Förbättrad vård för cancerpatienter”. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsföretag. DiviTum® TKa har erhållit FDA 510(k)-godkännande i USA och är CE-märkt i EU. Biovicas aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är företagets Certified Adviser. För mer information besök: www.biovica.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Biovica i någon jurisdiktion, varken från Biovica eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities agerar för Biovica i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").
Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

>4,500

Numbers of patients in studies

28

Publications

19

Pharma Projects

Are you a US resident?

Only US residents will be able to qualify for this program

No