Notice of annual general meeting in Biovica International AB

The shareholders of Biovica International AB, reg. no. 556774-6150, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday 31 August 2022. The board of directors has decided that the annual general meeting shall only be conducted by advance voting (postal voting) on the basis of temporary legislation.

2022-07-27T19:51:10+02:00July 27th, 2022 08:00|

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Aktieägarna i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska endast genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

2022-07-27T08:00:00+02:00July 27th, 2022 08:00|

Biovicas CFO slutar i december 2022

Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelar idag att bolagets Chief Financial Officer (CFO) och vice vd Cecilia Driving idag har sagt upp sig från sin anställning. En process för att rekrytera en ersättare inleds omedelbart. Cecilia Driving, som har varit Biovicas CFO sedan 2016, kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till den 31 december 2022.

2022-06-30T17:45:00+02:00June 30th, 2022 17:45|

Biovica’s CFO will leave in December 2022

Biovica, active in cancer diagnostics, today announces that the company’s CFO and deputy CEO Cecilia Driving today has submitted her letter of resignation. A process to recruit a replacement is immediately initiated. Cecilia Driving, who has been Biovica's CFO since 2016, will continue in her current role until December 31, 2022.

2022-06-30T17:45:00+02:00June 30th, 2022 17:45|

Bokslutskommuniké 2021/2022 – Förberedelser för kommande USA lansering

kSEKkv 4 21/22kv 4 20/21maj-apr 21/22maj-apr 20/21Nettoomsättning1 0823182 0452 077Rörelseresultat-19 132-12 169-60 101-40 181Periodens resultat-19 056-11 992-60 003-39 482Resultat per aktie ef utspäd-0,67-0,42-2,11-1,39Väsentliga händelser under fjärde kvartaletUppdaterad tidsplan för komplettering av FDA-ansökan.DiviTum®TKa-resultat från PYTHIA publicerade i EJC.Beslut att etablera ett eget CLIA-laboratorium i San Diego, USA.Positiva DiviTum®TKa-resultat publicerade i npj Breast CancerBiovica slutför 510(k)-ansökan för DiviTum®TKa [...]

2022-06-16T08:00:00+02:00June 16th, 2022 08:00|

Year-end Report 2021/2022 – Preparations for the upcoming US launch

SEK thousandsQ4 21/22Q4 20/21May-April 21/22May-April 20/21Net sales1,0823182,0452,077Operating profit (loss)-19,132-12,169-60,101-40,181Profit (loss) for the period-19,056-11,992-60,003-39,482Earnings per share, after dilution-0.67-0.42-2.11-1.39Significant events during the fourth quarterUpdated timetable for supplementation of the FDA submission.DiviTum®TKa results from the PYTHIA study published in EJC.Decision to set up own CLIA laboratory in San Diego, USA.Positive DiviTum®TKa results published in npj Breast CancerBiovica submits [...]

2022-06-16T08:00:00+02:00June 16th, 2022 08:00|