Kommuniké från extra bolagsstämman i Biovica

Extra bolagsstämman i Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 2 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

2019-05-02T11:30:00+02:00May 2nd, 2019 11:30|

Announcement from Biovica’s extra general meeting

The extra general meeting ("EGM") of Biovica International AB (publ) ("Biovica" or the "Company") was held today on 2 May 2019 and the following resolutions were passed by the meeting. Resolution regarding approval of the board of directors' resolution to issue new class B shares with deviation from the shareholders' preferential rights

2019-05-02T11:30:00+02:00May 2nd, 2019 11:30|

Kommuniké från Biovicas årsstämma den 30 augusti 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 60 768 811 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 125 000 kronor och till styrelsens ordförande 200 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor. Till styrelseledamöter för tiden [...]

2018-08-30T16:36:46+02:00August 30th, 2018 16:36|

Report from Biovica’s Annual General Meeting on August 30, 2018

Below is a summary of the decisions taken at the Annual General Meeting, AGM. The Meeting resolved that available funds of SEK 60,768,811 will be carried forward. The Meeting resolved that Board members should be compensated with SEK 125,000 for Directors and SEK 200,000 for the Chairman of the Board. The Meeting also resolved that [...]

2018-08-30T16:36:46+02:00August 30th, 2018 16:36|

Kommuniké från Biovica International AB:s årsstämma den 31 augusti 2017

Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 85 300 279 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 575 000 kronor, varav 175 000 kronor till styrelsens [...]

2017-09-01T06:00:00+02:00September 1st, 2017 06:00|