Pressmeddelanden 2020-01-27T11:42:16+00:00

Pressmeddelanden

Biovica stärker ledningsgruppen med kommersiell kompetens

March 25th, 2020 08:30|0 Comments

Uppsala, Sverige, 25 mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att Robert Dann anställts som marknadschef och USA-chef (SVP Marketing and US Business), och kommer att ingå i ledningsgruppen. Tillsättningen är en viktig milstolpe i den kommande kommersialiseringen av DiviTum[®] på den amerikanska marknaden.

Biovica strengthens its commercial leadership

March 25th, 2020 08:30|0 Comments

 Uppsala, Sweden, March 25, 2020. Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that Robert Dann is joining the organization as SVP Marketing and US Business and will be part of the management team. The appointment marks a significant milestone in the upcoming commercialization of DiviTum[®] on the US market. 

DiviTum – första studien publicerad på CDK4/6-hämmare mot kliniskt utfall

March 12th, 2020 08:00|0 Comments

Period: maj-januari 2019/2020

DiviTum – first study published on CDK4/6 inhibitor against clinical results

March 12th, 2020 08:00|0 Comments

Period: May-January 2019/2020

Biovica ger uppdatering kring FDA-ansökan

March 10th, 2020 22:03|0 Comments

Uppsala, Sverige, den 10:e mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget avser att lämna in en FDA-ansökan om marknadsgodkännande för DiviTum i tredje kvartalet 2020 och inte som tidigare meddelat i mitten av 2020.

Biovica provides updates on FDA application

March 10th, 2020 22:03|0 Comments

Uppsala, Sweden, March 10, 2020. Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that the company intends to submit an FDA application for market approval of DiviTum in the third quarter of 2020 and not as previously announced in mid-2020.

Delårsrapport 2: Arbetet med FDA-ansökan fortlöper enligt plan

December 5th, 2019 08:00|0 Comments

”På San Antonio Breast Cancer Symposium, världens största bröstcancerkonferens, presenteras resultat från ytterligare två studier med DiviTum[®]”. - Anders Rylander, vd Biovica

Q2 Interim report: Work with the FDA application progressing as planned

December 5th, 2019 08:00|0 Comments

“The results from two additional studies with DiviTum® will be presented at San Antonio Breast Cancer Symposium, the world's largest scientific conference on breast cancer”. - Anders Rylander, CEO of Biovica

Biovica förstärker med ny Forsknings- och Utvecklingsdirektör

November 15th, 2019 08:00|0 Comments

Uppsala, den 15:e november 2019. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att Otti Bengtsson Gref anställts som ny FoU-direktör (R&D Director) och kommer att ingå i ledningsgruppen. Hon kommer närmast från rollen som FoU-chef på Cavidi.

Biovica strengthens with new R&D Director

November 15th, 2019 08:00|0 Comments

Uppsala, November 15, 2019. Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that Otti Bengtsson Gref has been appointed new R&D Director and will be part of the management team. She most recently comes from the role as R&D Director at Cavidi.

Kommuniké från Biovicas årsstämma den 29 augusti 2019

August 29th, 2019 18:13|0 Comments

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Plan till 510(k) ansökan definierad – Delårsrapport 1: maj-juli 2019/2020

August 29th, 2019 08:00|0 Comments

kSEK kv 1 19/20  kv 1 18/19  maj-apr 18/19  Nettoomsättning 367 914 3 005 Rörelseresultat -6 097 -3 956 -21 718 Periodens resultat -6 068 -4 028 -21 556 Resultat per aktie ef utspäd -0,33 [...]

Plan for 510(k) submission specified – Q1 Interim Report: May-July 2019/2020

August 29th, 2019 08:00|0 Comments

SEK thousands  Q1 19/20  Q1 18/19  May-April 18/19  Net sales  367  914  3,005  Operating profit (loss)  -6,097  -3,956  -21,718  Profit (loss) for the period  -6,068  -4,028  -21,556  Earnings per share, after dilution  -0.33  -0.23  -1.18  [...]

Vägen till 510(k) ansökan definierad efter feedback från FDA

August 28th, 2019 07:55|0 Comments

Biovica har färdigställt Supplement II steget i processen mot att få DiviTum® 510(k) godkänt av FDA. Supplement II steget har omfattat både skriftlig feedback och fysiska möten med FDA med fokus på att hur klinisk validering av DiviTum® ska genomföras som del av 510(k) ansökan till FDA. Samtidigt tillkännager Biovica att ett avtal slutits med en ledande onkologgrupp i USA om att analysera prover från en större studie med stor påverkan. Studien omfattar kvinnor som får behandling mot spridd bröstcancer. På grund av denna möjlighet har Biovica valt att förlänga tidplanen för 510(k)-ansökan för att ha möjlighet att inkludera resultaten från denna nya studie som en viktig del av ansökan.

The path to 510(k) submission defined after FDA feedback

August 28th, 2019 07:55|0 Comments

Biovica has completed the supplement II process which includes written feedback and physical meetings with the FDA in order to define the process for clinical validation for 510(k) submission for DiviTum®. Biovica also announces that an agreement with a leading oncology group has been signed. The agreement enables Biovica to analyze samples from a large, high impact, clinical trial within metastatic breast cancer. Biovica will use the results in the 510(k) FDA submission and has chosen to extend the time plan in order to include the results as an essential part of the submission.

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

July 23rd, 2019 08:00|0 Comments

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma. Datum: 29 augusti 2019 Tid: 16:00 Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park, Uppsala

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 publicerad

June 28th, 2019 08:00|0 Comments

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats http://www.biovica.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

FDA-process och kommersialisering enligt plan. Nya studiedata bekräftar potentialen. Bokslutskommuniké maj-april 2018/2019

June 14th, 2019 08:00|0 Comments

kSEK                                         kv 4 18/19 kv 4 17/18 maj-apr 18/19        maj-apr 17/18 Nettoomsättning                              1 715         1 433          3 005          2 723 Rörelseresultat                                  -8 569        -4 132        -21 718      -17 956 Periodens resultat                             -8 631        -4 176        -21 556      -18 010 Resultat per aktie ef utspäd             -0,47          -0,24          -1,18           -1,01

FDA-process and commercialization on track. New study results confirm the potential. Year-End Report (May-January 2018/2019)

June 14th, 2019 08:00|0 Comments

SEK thousands                         Q4 18/19    Q4 17/18 May-April 18/19 May-April 17/18 Net sales                                               1,715           1,433                 3,005                    2,723 Operating profit (loss)                        -8,569          -4,132              -21,718                -17,956 Loss for the period                              -8,631          -4,176              -21,556                -18,010 Earnings per share, after dilution        -0.47            -0.24                  -1.18                     -1.01

Kommuniké från extra bolagsstämman i Biovica

May 2nd, 2019 13:30|0 Comments

Extra bolagsstämman i Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 2 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Announcement from Biovica’s extra general meeting

May 2nd, 2019 13:30|0 Comments

The extra general meeting ("EGM") of Biovica International AB (publ) ("Biovica" or the "Company") was held today on 2 May 2019 and the following resolutions were passed by the meeting. Resolution regarding approval of the board of directors' resolution to issue new class B shares with deviation from the shareholders' preferential rights

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

April 9th, 2019 23:15|0 Comments

Aktieägarna i Biovica International AB, org. nr 556774-6150, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 maj 2019 kl. 13.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas [...]

Notice of extra general meeting in Biovica International AB

April 9th, 2019 23:15|0 Comments

The shareholders of Biovica International AB, reg. no. 556774-6150, (the "Company") are hereby invited to the extra general meeting on Thursday 2 May 2019 at 13.00 pm CET at Baker & McKenzie's premises at Vasagatan [...]

Biovica genomför en riktad nyemission om 60 miljoner SEK och kallar till extra bolagsstämma

April 9th, 2019 22:30|0 Comments

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av B-aktier. Priset per aktie uppgår till 10 SEK per aktie. Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden och Europa. Genom den riktade nyemissionen och under förutsättning av att extra bolagsstämman godkänner densamma kommer Bolaget tillföras 60 miljoner SEK. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs separat idag.

Biovica completes a directed new share issue of SEK 60 million and calls for an extraordinary general meeting

April 9th, 2019 22:30|0 Comments

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Biovica International AB (publ) (”Biovica” or the ”Company”) has, subject to the extraordinary general meeting subsequent approval and as communicated in the Company’s press release earlier today, resolved to carry out a directed new share issue of Class B Shares at a subscription price of SEK 10 per share. The directed new share issue was substantially over-subscribed with large interest from institutional investors in the Nordics and Europe. Through the directed new share issue and subject to the approval of the extraordinary General Meeting, the Company will receive proceeds amounting to SEK 60 million. The notice convening the EGM will be published separately today.

Biovica avser genomföra en riktad nyemission av B-aktier

April 9th, 2019 17:31|0 Comments

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET Biovica International AB (publ) (”Biovica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om 45-60 miljoner SEK till institutionella investerare. Bolaget har gett i uppdrag till Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) att utreda förutsättningarna för nyemission av B-aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Biovica intends to undertake a directed new share issue of Class B shares

April 9th, 2019 17:31|0 Comments

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Biovica International AB (publ) (”Biovica” or the ”Bolaget”) today announces its intention to undertake a directed share issue of Class B shares of SEK 45-60 million to institutional investors. The Company has engaged Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) to investigate the conditions for a new issue of Class B shares through a so-called accelerated bookbuilding.

Delårsrapport maj-januari 2018/2019

March 21st, 2019 08:00|0 Comments

Väsentliga händelser under tredje kvartalet · Abstract presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract presenteras på AACR i april · Listbyte till First North Premier · Lars Holmqvist ny ordförande · Två nya kunder, ett läkemedelsbolag och en CRO, och försäljning på 1,5 MSEK

Interim Report May-January 2018/2019

March 21st, 2019 08:00|0 Comments

Significant events during the third quarter · Abstract was presented at San Antonio Breast Cancer Symposium · New office and staff in USA Significant events after the end of the period · Abstract to be presented at AACR in April · Shares now traded on Nasdaq First North Premier · Lars Holmqvist elected as new Chairman · Two new customers, a pharmaceutical company and a CRO, and sales of SEK 1.5 million.

Kommuniké från Biovicas extra bolagsstämma den 20 mars 2019

March 20th, 2019 17:00|0 Comments

Uppsala, den 20 mars 2019. Lars Holmqvist valdes till styrelseordförande och ett teckningsoptionsprogram om 175 000 optioner till styrelsen beslutades.

Report from Biovica’s Extra Shareholder’s Meeting on March 20, 2019

March 20th, 2019 17:00|0 Comments

Uppsala, Sweden, March 20, 2019. Lars Holmqvist was elected Chairman of the Board and a warrant program of 175,000 options to the Board was approved.

Biovica flyttar till Nasdaq First North Premier

March 4th, 2019 07:56|0 Comments

Uppsala, den 4 mars 2019. Bioteknikbolaget Biovica meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North till att istället listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med Biovicas aktie på Nasdaq First North Premier inleds, måndag den 4 mars 2019.

Biovica moves to Nasdaq First North Premier

March 4th, 2019 07:56|0 Comments

Uppsala, March 4, 2019. Biotechnology company Biovica announces today that Nasdaq has approved the company’s application to move from Nasdaq First North to be listed on Nasdaq First North Premier. The transition is an important part of the ambition to be listed on the stock exchange’s main list. The trading of Biovica’s share on Nasdaq First North Premier begins on Monday the 4th of March 2019.

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

February 21st, 2019 17:30|0 Comments

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 20 mars 2019 Tid: 16:00 Plats: Biovica, Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som [...]

Delårsrapport kvartal 2: augusti-oktober 2018/2019

December 6th, 2018 08:00|0 Comments

Andra kvartalet (augusti-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen                                       68 (133) kSEK · Rörelseresultat                                             -5 609 (-4 413) kSEK · Periodens resultat                                         -5 563 (-4 400) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,32 (-0,25) SEK Delårsrapport (maj-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen                                       981 (1 239) kSEK · Rörelseresultat                                             -9 566 (-7 808) kSEK · Periodens resultat                                         -9 592 (-7 814) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,55 (-0,44) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall · Lars Holmqvist knuten till Biovica som Senior Advisor · Wing Cheng ny Market Access and QA Director · Patent godkänt i Japan · Forskningssamarbete med WntResearch Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA

Kommuniké från Biovicas årsstämma den 30 augusti 2018

August 30th, 2018 18:36|0 Comments

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 60 768 811 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 125 000 [...]

Report from Biovica’s Annual General Meeting on August 30, 2018

August 30th, 2018 18:36|0 Comments

Below is a summary of the decisions taken at the Annual General Meeting, AGM. The Meeting resolved that available funds of SEK 60,768,811 will be carried forward. The Meeting resolved that Board members should be [...]

Delårsrapport kvartal 1: maj-juli 2018/2019

August 30th, 2018 08:00|0 Comments

Första kvartalet (maj-juli) · Nettoomsättningen                                       914 (1 106) kSEK · Rörelseresultat                                             -3 956 (-3 497) kSEK · Periodens resultat                                         -4 028 (-3 497) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,23 (-0,20) SEK Väsentliga händelser under första kvartalet · Pontus Nobréus ny Business Development Director sedan slutet av maj. · Posterpresentation på ASCO med data från AstraZeneca-studien EFECT. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Patent godkänt i Japan · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall

Biovica har genomfört supplement #1 till FDA med positivt resultat

August 27th, 2018 08:00|0 Comments

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har fått positiv feedback från FDA när nästa steg i processen mot ett godkännande genomförts. Feedbacken från FDA säkerställer att den analytiska valideringen genomförs på ett sätt som motsvarar FDA’s krav så produkten kan bli 510k-godkänd.

Biovica has completed supplement # 1 to the FDA with positive results

August 27th, 2018 08:00|0 Comments

Biovica International AB (publ) today announced that the company received positive feedback from the FDA for the next step in the regulatory approval process. The feedback from the FDA ensures that the analytical validation is conducted in a manner that meets the FDA's requirements, so the product can get 510(k) clearance.

Biovica har fått patent godkänt i Japan

August 23rd, 2018 11:00|0 Comments

Patentet avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det japanska patentet gäller till och med den 13:e maj 2031. I och med detta godkännande har den PCR-baserade produkten nu patentskydd på samtliga 16 marknader som bolaget sökt skydd på.

Biovica receives patent approval in Japan

August 23rd, 2018 11:00|0 Comments

Biovica International AB (publ) have received a new patent in Japan. The patent refers to Biovica's method of measuring thymidine kinase activity on a real-time PCR platform. The new patent is valid until 13th of May 2031. With this patent, Biovica has received patent protection for the PCR-based product on all 16 markets the company has applied for patent protection.

WntResearch och Biovica i samarbete om biomarkör till Foxy-5

August 15th, 2018 08:30|0 Comments

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med WntResearch AB om utveckling av en biomarkör till Foxy-5 behandling. Syftet med samarbetet är att forskningen ska leda fram till en så kallad companion diagnostic, en biomarkör kopplad till Foxy-5.

WntResearch and Biovica in Foxy-5 biomarker collaboration

August 15th, 2018 08:30|0 Comments

Biovica International AB (publ) have agreed to collaborate with WntResearch AB regarding a biomarker for Foxy-5 treatment. The objective of the research is to deliver a companion diagnostic, a biomarker, coupled with Foxy-5.

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

July 26th, 2018 08:00|0 Comments

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma. Datum: 30 augusti 2018 Tid: 16:00 Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park, Uppsala

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 publicerad

July 9th, 2018 08:00|0 Comments

Årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats http://www.biovica.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Bokslutskommuniké 2017/2018

June 15th, 2018 09:30|0 Comments

Fjärde kvartalet (februari-april) · Nettoomsättningen                                       1 433 (74) kSEK · Rörelseresultat                                             -4 132 (-4 957) kSEK · Periodens resultat                                         -4 176 (-4 974) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,24 (-0,28) SEK Helår (maj-april 2017/2018) · Nettoomsättningen                                       2 723 (632) kSEK · Rörelseresultat                                             -17 956 (-14 690) kSEK · Periodens resultat                                         -18 010 (-14 715) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -1,02 (-0,84) SEK Väsentliga händelser under fjärde kvartalet · Inleder studiesamarbete med ledande universitetet Johns Hopkins i USA. · Erhåller order på 100 000 USD, den andra under året från en stor CRO. · Publikation av studieresultat i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget med Prato-universitetssjukhus. · Studieresultat med DiviTum presenterades på AACR av Pfizer. · Start av dotterbolag i USA för kommersialisering. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Pontus Nobréus, Business Development Director har tillträtt. · Posterpresentation på ASCO avseende data från AstraZeneca-studien EFECT.

Biovica presenterar på Småbolagsdagen, som hålls i Stockholm den 11 juni

June 7th, 2018 08:15|0 Comments

Biovica kommer att delta på Småbolagsdagen, en investerarkonferens, som hålls i Stockholm den 11 juni på hotell Sheraton i Stockholm. Evenemanget arrangeras av Aktiespararna och bolaget kommer att representeras av VD Anders Rylander.

Biovica to present at Småbolagsdagen, held in Stockholm, June 11

June 7th, 2018 08:15|0 Comments

Biovica will present at Småbolagsdagen, a small-cap investor conference, held in Stockholm on June 11 at hotel Sheraton Stockholm. The event is arranged by Aktiespararna and the company will be represented by CEO Anders Rylander.

Resultat från AstraZeneca-studie presenteras idag på ASCO

June 4th, 2018 10:00|0 Comments

DiviTum-resultat från en stor AstraZeneca-studie presenteras idag vid ASCO-mötet i Chicago, den största cancerkongressen i världen. Studien omfattar 244 kvinnor med spridd bröstcancer och visar DiviTums förmåga att tillhandahålla exakt prognos och utvärdering av terapibehandlingen för bättre patientresultat, från ett blodprov.

Results from AstraZeneca study presented today at ASCO

June 4th, 2018 10:00|0 Comments

DiviTum results from a large AstraZeneca study are presented today at the ASCO meeting in Chicago, the largest cancer congress in the world.  The study, including 244 women with metastatic breast cancer demonstrates DiviTum’s ability to provide precise prognosis and evaluation of therapy effect for better patient outcome, from a blood sample.

Nya studieresultat presenterade på ASCO stöder uppföljning av avancerad bröstcancerbehandling med DiviTum®

May 17th, 2018 09:15|0 Comments

AstraZeneca-studien EFECT utvärderade hormonella standardbehandlingar för kvinnor med avancerad bröstcancer och DiviTum® användes för att övervaka behandlingseffekt. 244 patienter fick blodprover analyserade med DiviTum® i ett samarbete mellan AstraZeneca, Pratosjukhuset, Italien, Institute Jules Bordet, Belgien, British Columbia Cancer Agency, Kanada och Biovica, Sverige.

New study results presented at ASCO supports DiviTum® for monitoring advanced breast cancer treatment

May 17th, 2018 09:15|0 Comments

The EFECT-study evaluated standard hormonal therapies for women with advanced breast cancer and DiviTum® was used as a non-invasive tool for monitoring therapy response. 244 patients had blood samples analyzed with DiviTum® in a collaboration between AstraZeneca, Prato Hospital, Italy, Institute Jules Bordet, Belgium, British Columbia Cancer Agency, Canada and Biovica, Sweden.

Positiva resultat med DiviTum® från ny Pfizer-studie presenterad på AACR-kongressen

April 17th, 2018 08:30|0 Comments

Uppsala, 2018-04-17, Nya resultat från en Pfizer-studie på Ibrance® (palbociclib, Pfizer) hos kvinnor med spridd bröstcancer visar att DiviTum kan ge snabb utvärdering av biologisk effekt som visar CDK 4/6-hämning av bröstcancerläkemedlet.

Positive results with DiviTum® from new Pfizer study presented at the AACR congress

April 17th, 2018 08:30|0 Comments

Uppsala, Sweden, 2018-04-17, New results from a Pfizer study on Ibrance® (palbociclib, Pfizer) of women with metastatic breast cancer demonstrate that DiviTum can provide fast evaluation of biologic effect demonstrating CDK 4/6 inhibition.

Nya positiva studieresultat stöder tidig utvärdering av bröstcancerbehandling med DiviTum®

March 28th, 2018 08:00|0 Comments

Uppsala, 2018-03-28 Resultat från en studie av kvinnor med spridd bröstcancer visar att DiviTum kan ge en snabbare utvärdering av behandlingseffekt än dagens standardmetoder och en precis prognos.

New positive results support early treatment evaluation of breast cancer using DiviTum®

March 28th, 2018 08:00|0 Comments

Uppsala, Sweden, 2018-03-28 Results from a study of women with metastatic breast cancer demonstrate that DiviTum can provide faster evaluation of treatment efficacy than today’s standard methods and give precise prognosis.

Delårsrapport maj-januari 2017/2018

March 21st, 2018 08:00|0 Comments

Tredje kvartalet (november-januari) · Nettoomsättningen                                       51 (37) kSEK · Rörelseresultat                                             -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat efter skatt                                        -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,35 (-0,32) SEK Delårsperioden (maj-januari 2017/2018) · Nettoomsättningen                                       1 290 (496) kSEK · Rörelseresultat                                             -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat efter skatt                                        -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,81 (-0,70) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Inleder studiesamarbete med Johns Hopkins omfattande 100 patienter. · Erhåller order värd 100 000 USD.

Biovica erhåller order på 100 000 USD

March 20th, 2018 08:00|0 Comments

Uppsala, 2018-03-20 Biovica har mottagit en större order på företagets produkt DiviTum® från ett globalt diagnostik- och kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag). DiviTum® kommer att användas under utvecklingen av ett nytt riktat cancerläkemedel (”targeted drug”) för att bedöma effekten av behandlingen.

Biovica receives order worth 100 000 USD

March 20th, 2018 08:00|0 Comments

Uppsala, Sweden 2018-03-20  Biovica has received an order for the company's DiviTum® product from a global diagnostic and contract research company (CRO company). DiviTum will be used during the development of a new targeted drug against cancer to study the effectiveness of the treatment.

Leading US University Includes DiviTum® in a New Study of Breast Cancer with Ibrance

February 22nd, 2018 11:53|0 Comments

Johns Hopkins University, Maryland, USA includes DiviTum® in a new study of metastatic breast cancer to study the development of resistance and efficacy of the new drug Ibrance® (palbociclib, Pfizer).

Ledande amerikanskt universitet inkluderar DiviTum® i ny studie av spridd bröstcancer med Ibrance

February 22nd, 2018 11:53|0 Comments

Johns Hopkins University, Maryland, USA inkluderar DiviTum® i en ny studie av spridd bröstcancer för att studera resistensutveckling och effekt av det nya läkemedlet Ibrance® (palbociclib, Pfizer). 

Delårsrapport maj-oktober 2017

December 19th, 2017 08:00|0 Comments

Andra kvartalet (augusti-oktober 2017) · Nettoomsättningen                                       133 (190) kSEK · Rörelseresultat                                             -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat efter skatt                                        -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,26 (-0,21) SEK Delårsperioden (maj-oktober 2017) · Nettoomsättningen                                       1 239 (459) kSEK · Rörelseresultat                                             -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat efter skatt                                        -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,46 (-0,38) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Patent godkänt i Indien och Norge. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor.

Adam Germunder ny operationschef för Biovica

December 5th, 2017 08:30|0 Comments

Uppsala, 5 december 2017. Biovica har utsett en ny Operations Manager för att säkra produktionen inför kommersialisering av DiviTum. Adam Germunder har utsetts som Operations Manager med ansvar för bl.a. att bygga upp en skalbar produktion som möter regulatoriska krav.

New Operations Manager at Biovica

December 5th, 2017 08:30|0 Comments

Uppsala, December 5, 2017. Biovica has appointed Adam Germunder as new Operations Manager. Adams responsibilities include to build and secure the company’s production capabilities and ensure that they meet regulatory requirements in preparation for the commercialization of DiviTum®.

Amerikanska forskare: DiviTum® kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor

November 23rd, 2017 08:00|0 Comments

Uppsala den 23 november, 2017. Resultaten från en studie genomförd av Washington University i St Louis visar att DiviTum® kan utvärdera den biologiska aktiviteten av Pfizers bröstcancerläkemedel palbociclib (Ibrance®) redan efter två veckor har publicerats i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Breast Cancer Research and Treatment. Den korta tiden till utvärdering kan förbättra utfall och öka livskvaliteten för bröstcancerpatienter. 

Researchers at Washington University report: DiviTum® can evaluate the biologic activity of blockbuster breast cancer drug after two weeks

November 23rd, 2017 08:00|0 Comments

Uppsala, Sweden, November 23, 2017. Results of a study from Washington University, St Louis, demonstrate that the DiviTum® can evaluate the biologic activity of Pfizer’s breast cancer drug palbociclib (Ibrance®) in just two weeks are published in the latest edition of the scientific journal Breast Cancer Research and Treatment. This shortening of the response evaluation window can improve outcome and increase quality of life for breast cancer patients.

Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum® vid behandling av pankreascancer

November 21st, 2017 08:00|0 Comments

Uppsala, Sverige, 21 november, 2017. I samarbete med Universitetet i Heidelberg, Tyskland, publiceras resultat från en klinisk studie på pankreascancer i tidskriften Pancreas. Resultaten visar att Biovicas teknik DiviTum kan ge en tillförlitlig prognos och utvärdera behandling som ges till patienter med pankreascancer.

New study results support use of DiviTum® for evaluation of pancreatic cancer

November 21st, 2017 08:00|0 Comments

Uppsala, Sweden, November 21, 2017. In collaboration with University of Heidelberg, Germany, results from a clinical study of pancreatic cancer is published in the Pancreas scientific journal. The results demonstrate that Biovica’s DiviTum assay can provide an accurate prognosis and evaluation of treatment efficacy.

New study results support use of DiviTum ® for evaluation of pancreatic cancer

November 21st, 2017 08:00|0 Comments

Uppsala, Sweden, November 21, 2017. In collaboration with University of Heidelberg, Germany, results from a clinical study of pancreatic cancer is published in the Pancreas scientific journal. The results demonstrate that Biovica’s DiviTum assay can provide an accurate prognosis and evaluation of treatment efficacy.

Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum® kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer

November 14th, 2017 08:00|0 Comments

Uppsala, 14 november 2017. Resultat från en studie på 142 kvinnor med nydiagnostiserad spridd bröstcancer presenteras av forskare från Lunds Universitet vid världens största bröstcancerkongress i San Antonio, USA. Studien visar att Biovicas test DiviTum® genom att analysera ett blodprov kan ge mer precis prognos jämfört med dagens standardmetoder.

New Swedish study results at SABCS show DiviTum® blood test reduces waiting times for evaluating breast cancer treatment

November 14th, 2017 08:00|0 Comments

Uppsala, Sweden, November 14, 2017. Results from a study of 142 women with newly diagnosed metastatic breast cancer will be presented by researchers from Lund University at the world’s biggest breast cancer conference in San Antonio, USA. The study demonstrates that the DiviTum® blood-based biomarker can provide more accurate prognosis than today’s standard methods. 

Biovica presenterar på Annual Biomarkers Congress i Manchester, 2018

November 8th, 2017 09:00|0 Comments

Uppsala, den 8 november 2017. Mattias Bergqvist, VP Clinical Development på Biovica, är inbjuden att föreläsa vid den 13:e Annual Biomarkers Congress den 15-16 februari 2018 i Manchester, Storbritannien. Inför kongressen kommer Mattias även föreläsa vid ett webbinar den 28 november 2017.

Live session hos ”Aktier – Småbolagsjakten” den 20 november kl 19.00 CET

November 6th, 2017 09:00|0 Comments

Uppsala, den 6 november 2017. Facebookgruppen ”Aktier - Småbolagsjakten” arrangerar en live session med Biovica Internationals VD Anders Rylander den 20 november 2017 mellan klockan 19.00 - 20.00.

Kommuniké från Biovica International AB:s årsstämma den 31 augusti 2017

September 1st, 2017 08:00|0 Comments

Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 85 300 279 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående [...]

Delårsrapport kvartal 1: maj – juli 2017

August 31st, 2017 08:35|0 Comments

Väsentliga händelser under första kvartalet • Order om 1 MSEK från en global CRO (Contract Research Organisation) • Nytt patent i Kina och förlängd patenttid i USA. Övriga händelser under första kvartalet • Tre bröstcancerstudier genomförda och manuskript inskickade förväntas publiceras första halvåret 2018 • FDA pre-submission genomförd – plan för regulatoriskt godkännande uppdaterad • Organisationen förstärk med två nya medarbetare med erfarenhet av diagnostik- och produktionsutveckling Väsentliga händelser efter periodens utgång • Patent godkänt i Indien och Norge.

Biovica har fått patent godkända i Indien och i Norge

August 8th, 2017 08:30|0 Comments

Uppsala 2017-08-08. Biovica har fått patent godkända i Indien och i Norge. Patenten avser Biovicas produkt DiviTum®för att mäta tymidinkinas-aktivitet på ELISA-plattform. DiviTum®är utvecklad för att förutsäga och utvärdera behandlingseffekt hos cancerpatienter genom ett blodprov från patienten.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Biovica International AB

July 26th, 2017 08:00|0 Comments

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma. Datum: 31 augusti 2017 Tid: 16:00 Plats: Hotel von Kraemers, von Kraemers allé 26, Uppsala Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta [...]

Biovica International AB – Årsredovisning för verksamhetsåret 2016/2017 publicerad

June 28th, 2017 14:00|0 Comments

Årsredovisning för verksamhetsåret 2016(2017 för Biovica International AB publiceras idag på vår webbplats http://www.biovica.com/investor-relations/finansiella-rapporter/ Uppsala 2017-06-28, Biovica International AB (publ)

Bokslutskommuniké maj 2016 – april 2017

June 15th, 2017 08:30|0 Comments

Fjärde kvartalet (februari – april 2017) • Nettoomsättningen 137 (93) kSEK • Rörelseresultat -5 915 (-2 733) kSEK • Resultat efter skatt -5 924 (-2 976) kSEK • Resultat per aktie före utspädning -0,33 (-5,32) SEK Helår (maj 2016 – april 2017) • Nettoomsättningen 632 (2 432) kSEK • Rörelseresultat -14 839 (-5 533) kSEK • Resultat efter skatt -14 848 (-5 965) kSEK • Resultat per aktie före utspädning -0,84 (-10,67) SEK Väsentliga händelser under fjärde kvartalet • Slutför övertecknad nyemission om 60 MSEK i samband med notering på Nasdaq First North den 29 mars 2017. • Resultaten på DiviTum® som effektmarkör för CDK4/6-hämmare presenterades under en s.k. oral session av Dr Geoffrey Shapiro, Dana Farber Cancer Institute, på American Association for Cancer Research, AACR. • Studiesamarbete med Lunds universitet inlett. Väsentliga händelser efter periodens utgång • Order om 1 MSEK från en global CRO (Contract Research Organisation). • Nytt patent i Kina och förlängd patenttid i USA.

Docent och överläkare Samuel Rotstein blir medicinska rådgivare till Biovica

May 22nd, 2017 08:30|0 Comments

Uppsala, 22 maj 2017. Dr Samuel Rotstein kommer att agera som medicinsk rådgivare åt Biovica.

Biovica erhåller order på 1 MSEK för utvärdering av nya läkemedel

May 4th, 2017 10:00|0 Comments

Uppsala 4 maj 2017. Biovica har mottagit en större order på företagets produkt DiviTum® från ett globalt kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag) som på uppdrag av läkemedelsbolag kommer använda DiviTum® i projekt för att bedöma effekten av nya läkemedel.

Biovica receives order worth one million SEK for evaluation of new cancer drugs

May 4th, 2017 10:00|0 Comments

Uppsala, Sweden, May 4 2017. Biovica has received an order for the company's product DiviTum® from a global contract research company (CRO company), commissioned by a global pharmaceutical company to study the effectiveness of new cancer drugs.

Lunds Universitet inkluderar DiviTum® i en studie för att effektivare utvärdera behandlingseffekt hos bröstcancerpatienter

April 11th, 2017 09:30|0 Comments

Lunds Universitet väljer att inkludera Biovicas test DiviTum® i en studie av 150 kvinnor med spridd bröstcancer. Syftet med studien är att snabbare kunna utvärdera effekten av behandlingen än med dagens standardmetoder. Lunds universitet köper ca 550 DiviTum-analyser av Biovica.

Lund University includes DiviTum® in study for treatment efficacy evaluation of breast cancer patients

April 11th, 2017 09:30|0 Comments

Lund University select Biovicas DiviTum® assay for inclusion in a study of 150 women with metastatic breast cancer. The purpose of the study is faster evaluation of treatment efficacy than current standard methods. Lund University will buy about 550 DiviTum tests.

Biovica deltar i europeiskt utvecklingsprojekt för nytt cancer-läkemedel

April 7th, 2017 09:00|0 Comments

Biovica kommer delta i EUROSTARS projektet SUBLYME för att utveckla ett nytt målriktat läkemedel mot diffust storcelligt B-cells lymfom (en form av blodcancer). För Biovica innebär projektet också en möjlighet att bredda applikationen för DiviTum® till en av de vanligaste formerna av blodcancer där antalet nya fall har fördubblats de senaste 20 åren. 

Biovica participates in a European research project for developing a new cancer-drug

April 7th, 2017 09:00|0 Comments

Biovica will participate in a EUROSTAR research project called SUBLYME, that will develop a new targeted drug for blood cancer. For Biovica the project expand the application of DiviTum® to one of the most common forms of blood cancer where the incidence has doubled in the past decades.

DiviTum® resultat från pågående studie presenterade vid AACR

April 3rd, 2017 17:30|0 Comments

Uppsala, April 3 2017. De senaste resultaten på DiviTum® som effektmarkör för CDK4/6-hämmare presenterades under en s.k. oral session av Dr Geoffrey Shapiro, Dana Farber Cancer Institute, vid American Association for Cancer Research (AACR) årliga möte 2017.

DiviTum® results in blockbuster drug study presented at AACR

April 3rd, 2017 17:30|0 Comments

Uppsala, Sweden, April 3 2017. The latest data of the DiviTum® assay as an efficacy marker of CDK4/6 inhibition was presented in an oral session by Dr. Geoffrey Shapiro, Dana-Farber Cancer Institute, at the 2017 American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting.

Biovica International AB godkänt för handel på Nasdaq First North från 29:e mars 2017

March 28th, 2017 15:00|0 Comments

Uppsala 28 mars 2017 - Biovica International AB (publ) (”Biovica” eller ”Bolaget”) har erhållit godkännande för notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 29:e mars 2017. Nyemissionen inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad och tillför Bolaget 60 MSEK före emissionskostnader och över 1 000 nya aktieägare.

Biovicas nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North

March 17th, 2017 17:00|0 Comments

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Biovica offentliggör prospekt i samband med erbjudande till allmänheten och planerad notering på Nasdaq First North i Stockholm

March 3rd, 2017 15:00|0 Comments

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Biovica stärker bolagsledningen

February 22nd, 2017 08:30|0 Comments

Uppsala, 20 februari, 2017. Biovica har stärkt bolagets ledningsgrupp för att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget. Bolaget har förstärkts med Cecilia Driving (CFO),  Karin Mattsson (FoU Chef) och Johanna Faris (Regulatory och [...]

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

February 7th, 2017 17:09|0 Comments

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 2 mars 2017 Tid: 16:00 Plats: Dag Hammarskjölds väg 54B i Uppsala Anmälan/rätt [...]

Kallelse till extra bolagsstämma

December 21st, 2016 13:00|0 Comments

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum:          24 januari 2017 Tid:                16:00 Plats:             Nybrokajen 7, 6 tr, Stockholm Anmälan/rätt att [...]

Unique results demonstrate DiviTum™ capabilities

December 12th, 2016 08:30|0 Comments

Unique results show DiviTum™ is able to evaluate the anti-tumor activity of blockbuster cancer drug [Uppsala, Sweden, December 12, 2016] - New clinical study results presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, [...]

Biovica and Eisai inc. enter into lab services agreement

October 26th, 2016 08:30|0 Comments

[Uppsala, Sweden, October 26, 2016]— Biovica and Eisai Inc. have entered into a lab services agreement to analyze DiviTum™, an assay measuring serum thymidine kinase, for improved drug evaluation in animal cancer models. In a [...]

Årsstämma Biovica International 2016

October 11th, 2016 15:41|0 Comments

Biovica International höll årsstämma den 4:e oktober. VD Anders Rylander föredrog året i korthet och redogjorde för verksamhetsårets milstolpar. Biovica erhöll beslut om forskningsstöd från Horizon 2020 på 6,5 MSEK, med en första utbetalning på [...]

Expanded US patent approval for DiviTum™

August 31st, 2016 09:00|0 Comments

Biovica has received expanded patent approval for the DiviTum™ kit-technology by the United States Patent and Trademark office. The patent protection for DiviTum™ now includes both the method and kit. DiviTum™ has patent protection in [...]

Biovica successfully raise sek 30 million in an oversubscribed issue of new shares

June 20th, 2016 11:45|0 Comments

Biovica has successfully managed to ensure funds to deliver on the company’s business plan. Together with its financial advisor, Vator Securities, SEK 30 million have been raised in an oversubscribed issue of new shares. Biovica [...]

Biovica acquires cSens – creating opportunities for solving cancer diagnostic challenges

May 17th, 2016 08:30|0 Comments

Biovica has acquired cSens AB, a company that has developed a PCR-based platform for the analysis of serum thymidine kinase (TK) enzyme activity, which correspond to tumor proliferation and cancer aggressiveness. The cSens technology complements [...]

Maria Holmlund elected new member of Biovica board of directors

May 4th, 2016 14:00|0 Comments

Maria Holmlund was elected as a new member of the Biovica board of directors at an extra shareholders meeting held on March 30, 2016. Maria has 30 years of experience in the life science [...]

Biovica expands – recruits senior director us business development

February 8th, 2016 09:00|0 Comments

Biovica has strengthened the company’s presence in the  United States by adding Edward M. (Ted) Suh, Ph.D. as Senior Director, US Business Development. Ted received a B.A. degree in chemistry from Yale University, and a [...]

Professor Thomas Helleday at Karolinska Institutet and Biovica in research collaboration to evaluate new promising cancer treatments

January 29th, 2016 11:00|0 Comments

The laboratory headed by Thomas Helleday at Karolinska Institutet, (Stockholm) and Biovica (Uppsala) have entered a research collaboration to improve evaluation and development of new, promising cancer therapies. The aim of the collaboration project is [...]

Biovica and the international breast cancer study group & breast international group in collaboration to improve outcome for women with breast cancer

December 1st, 2015 08:45|0 Comments

Biovica’s DiviTum™ technology has been selected by the International Breast Cancer Study Group (IBCSG, Bern) and the Breast International Group (BIG, Brussels) to be part of a state of the art trial, studying the effects [...]

Biovica and Simplicitybio, a unique collaboration to offer improved drug development

November 20th, 2015 08:00|0 Comments

The biotech company Biovica, inventors of DiviTum™ and SimplicityBio creators of the Biomarker Optimization Software System (BOSS), have agreed to collaborate to discover and improve multi-biomarker panels for faster and better evaluation of cancers and [...]

Göran Brorson elected chairman of the Biovica board of directors at annual shareholders meeting

October 16th, 2015 08:00|0 Comments

At the annual shareholders meeting on the 14th of October, Göran Brorsson was elected as Chairman of the Biovica board of directors. Göran was from July 2000 through January 2015, the CEO of Elos, a [...]

Biovica and Pelago Bioscience offer unique solution for improved drug development

September 7th, 2015 08:00|0 Comments

  The biotech companies Pelago Bioscience and Biovica have agreed to collaborate in providing a common platform for faster and better evaluation of new oncology candidate drugs and medicines. Together the companies will provide a [...]

Biovica receives € 682,000 in EU funding

June 9th, 2015 09:00|0 Comments

[Uppsala, Sweden, June 9, 2015] - The European Commission has selected Biovica as one of the companies to receive support in the Horizon 2020 phase 2 program. Biovicas project entitled “Clinical validation of the DiviTum assay [...]

DiviTum™ selected for a new, state of the art, breast cancer study at Karolinska Institutet and University Hospital

January 27th, 2015 08:00|0 Comments

Biovicas technology for measuring cell proliferation, DiviTum™, has been selected for inclusion in a new study of women with breast cancer at Karolinska Institutet and Radiumhemmet. The study, PREDIX LumA, aims to include 200 women [...]

Jarl Ulf Jungnelius M.D. elected as executive director of the Biovica board of directors at annual shareholders meeting.

October 23rd, 2014 11:30|0 Comments

At the annual shareholders meeting on the 14th of October, Jarl Ulf Jungnelius was elected as Executive Director of the Biovica Board of Directors.   Ulf is a Board Certified Oncologist trained at the Karolinska [...]

Biovica enters research collaboration with Dana-Farber Cancer Institute

October 17th, 2014 09:40|0 Comments

Biovica, a biotech company focused on improving cancer diagnostics and providing assays for better prediction of outcome and monitoring of cancer therapies, has entered into a research collaboration with the Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA. [...]

Biovica receives patent approval in US

August 15th, 2014 11:00|0 Comments

Biovica has recently received patent approval for the DiviTum™ technology by the United States patent office. The granting of this latest patent means that DiviTum™ now has patent protection in both the US & Canada and [...]

Biovica & Funakoshi enters distribution collaboration in Japan

December 18th, 2013 11:00|0 Comments

Biovica have entered an agreement with Funakoshi Corporation for distribution of DiviTum™ in Japan. Funakoshi will market and sell DiviTum™, Biovicas highly sensitive assay measuring cell proliferation, in it's established network and channels. “Japan is [...]

Simon Gronowitz pursues new opportunities outside Biovica

May 10th, 2013 11:00|0 Comments

Associate Professor Simon Gronowitz, founder of bio-diagnostics company Biovica, has chosen to focus on research and development of new innovations outside Biovica. During his time in the company, both as CEO and as Director of Research, [...]