Biovica strengthens with new R&D Director

Uppsala, November 15, 2019. Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that Otti Bengtsson Gref has been appointed new R&D Director and will be part of the management team. She most recently comes from the role as R&D Director at Cavidi.

2021-10-27T03:24:53+02:00November 15th, 2019 08:00|Regulatory|

Plan till 510(k) ansökan definierad – Delårsrapport 1: maj-juli 2019/2020

kSEK kv 1 19/20  kv 1 18/19  maj-apr 18/19  Nettoomsättning 367 914 3 005 Rörelseresultat -6 097 -3 956 -21 718 Periodens resultat -6 068 -4 028 -21 556 Resultat per aktie ef utspäd -0,33 -0,23 -1,18 Väsentliga händelser under första kvartalet  Riktad nyemission om 60 MSEK till europeiska och svenska institutionella investerare och family [...]

2021-10-27T03:24:50+02:00August 29th, 2019 08:00|Regulatory|

Plan for 510(k) submission specified – Q1 Interim Report: May-July 2019/2020

SEK thousands  Q1 19/20  Q1 18/19  May-April 18/19  Net sales  367  914  3,005  Operating profit (loss)  -6,097  -3,956  -21,718  Profit (loss) for the period  -6,068  -4,028  -21,556  Earnings per share, after dilution  -0.33  -0.23  -1.18  Significant events during the first quarter  Targeted new share issue for SEK 60 million to European and Swedish institutional investors [...]

2021-10-27T03:24:54+02:00August 29th, 2019 08:00|Regulatory|

Vägen till 510(k) ansökan definierad efter feedback från FDA

Biovica har färdigställt Supplement II steget i processen mot att få DiviTum® 510(k) godkänt av FDA. Supplement II steget har omfattat både skriftlig feedback och fysiska möten med FDA med fokus på att hur klinisk validering av DiviTum® ska genomföras som del av 510(k) ansökan till FDA. Samtidigt tillkännager Biovica att ett avtal slutits med en ledande onkologgrupp i USA om att analysera prover från en större studie med stor påverkan. Studien omfattar kvinnor som får behandling mot spridd bröstcancer. På grund av denna möjlighet har Biovica valt att förlänga tidplanen för 510(k)-ansökan för att ha möjlighet att inkludera resultaten från denna nya studie som en viktig del av ansökan.

2021-10-27T03:24:50+02:00August 28th, 2019 07:55|Regulatory|

The path to 510(k) submission defined after FDA feedback

Biovica has completed the supplement II process which includes written feedback and physical meetings with the FDA in order to define the process for clinical validation for 510(k) submission for DiviTum®. Biovica also announces that an agreement with a leading oncology group has been signed. The agreement enables Biovica to analyze samples from a large, high impact, clinical trial within metastatic breast cancer. Biovica will use the results in the 510(k) FDA submission and has chosen to extend the time plan in order to include the results as an essential part of the submission.

2021-10-27T03:24:54+02:00August 28th, 2019 07:55|Regulatory|