Biovica och IBL-America inleder försäljningssamarbete i USA

Uppsala, den 10 april, 2019. Biovica inleder samarbete med IBL-America avseende försäljning av DiviTum® på den amerikanska forskningsmarknaden. Samarbetet accelererar de kommersiella aktiviteterna inom detta kundsegment på Biovicas största marknad.

2021-04-11T00:20:26+02:00April 10th, 2019 14:00|News|

Notice of extra general meeting in Biovica International AB

The shareholders of Biovica International AB, reg. no. 556774-6150, (the "Company") are hereby invited to the extra general meeting on Thursday 2 May 2019 at 13.00 pm CET at Baker & McKenzie's premises at Vasagatan 7 in Stockholm. The doors to the meeting will open at 12.45 pm CET. Right to attend and notification Shareholders [...]

2021-04-11T00:20:31+02:00April 9th, 2019 23:15|Regulatory|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

Aktieägarna i Biovica International AB, org. nr 556774-6150, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 maj 2019 kl. 13.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.45. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:         i.          dels vara införd [...]

2021-04-11T00:20:27+02:00April 9th, 2019 23:15|Regulatory|

Biovica completes a directed new share issue of SEK 60 million and calls for an extraordinary general meeting

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Biovica International AB (publ) (”Biovica” or the ”Company”) has, subject to the extraordinary general meeting subsequent approval and as communicated in the Company’s press release earlier today, resolved to carry out a directed new share issue of Class B Shares at a subscription price of SEK 10 per share. The directed new share issue was substantially over-subscribed with large interest from institutional investors in the Nordics and Europe. Through the directed new share issue and subject to the approval of the extraordinary General Meeting, the Company will receive proceeds amounting to SEK 60 million. The notice convening the EGM will be published separately today.

2021-04-11T00:20:31+02:00April 9th, 2019 22:30|Regulatory|

Biovica genomför en riktad nyemission om 60 miljoner SEK och kallar till extra bolagsstämma

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av B-aktier. Priset per aktie uppgår till 10 SEK per aktie. Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden och Europa. Genom den riktade nyemissionen och under förutsättning av att extra bolagsstämman godkänner densamma kommer Bolaget tillföras 60 miljoner SEK. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs separat idag.

2021-04-11T00:20:27+02:00April 9th, 2019 22:30|Regulatory|

Biovica intends to undertake a directed new share issue of Class B shares

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Biovica International AB (publ) (”Biovica” or the ”Bolaget”) today announces its intention to undertake a directed share issue of Class B shares of SEK 45-60 million to institutional investors. The Company has engaged Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) to investigate the conditions for a new issue of Class B shares through a so-called accelerated bookbuilding.

2021-04-11T00:20:31+02:00April 9th, 2019 17:31|Regulatory|

Biovica avser genomföra en riktad nyemission av B-aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET Biovica International AB (publ) (”Biovica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om 45-60 miljoner SEK till institutionella investerare. Bolaget har gett i uppdrag till Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) att utreda förutsättningarna för nyemission av B-aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

2021-04-11T00:20:27+02:00April 9th, 2019 17:31|Regulatory|