Pressmeddelanden 2017-03-02T10:53:41+00:00

Pressmeddelanden

FDA-process och kommersialisering enligt plan. Nya studiedata bekräftar potentialen. Bokslutskommuniké maj-april 2018/2019

kSEK                                         kv 4 18/19 kv 4 17/18 maj-apr 18/19        maj-apr 17/18 Nettoomsättning                              1 715         1 433          3 005          2 723 Rörelseresultat                                  -8 569        -4 132        -21 718      -17 956 Periodens resultat                             -8 631        -4 176        -21 556      -18 010 Resultat per aktie ef utspäd             -0,47          -0,24          -1,18           -1,01

June 14th, 2019|Press Release|

FDA-process and commercialization on track. New study results confirm the potential. Year-End Report (May-January 2018/2019)

SEK thousands                         Q4 18/19    Q4 17/18 May-April 18/19 May-April 17/18 Net sales                                               1,715           1,433                 3,005                    2,723 Operating profit (loss)                        -8,569          -4,132              -21,718                -17,956 Loss for the period                              -8,631          -4,176              -21,556                -18,010 Earnings per share, after dilution        -0.47            -0.24                  -1.18                     -1.01

June 14th, 2019|Press Release|

Kommuniké från extra bolagsstämman i Biovica

Extra bolagsstämman i Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 2 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

May 2nd, 2019|Press Release|

Announcement from Biovica’s extra general meeting

The extra general meeting ("EGM") of Biovica International AB (publ) ("Biovica" or the "Company") was held today on 2 May 2019 and the following resolutions were passed by the meeting. Resolution regarding approval of the board of directors' resolution to issue new class B shares with deviation from the shareholders' preferential rights

May 2nd, 2019|Press Release|

Notice of extra general meeting in Biovica International AB

The shareholders of Biovica International AB, reg. no. 556774-6150, (the "Company") are hereby invited to the extra general meeting on Thursday 2 May 2019 at 13.00 pm CET at Baker & McKenzie's premises at Vasagatan 7 in Stockholm. The doors to the meeting will open at 12.45 pm CET. Right to attend and notification Shareholders [...]

April 9th, 2019|Press Release|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

Aktieägarna i Biovica International AB, org. nr 556774-6150, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 maj 2019 kl. 13.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.45. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:         i.          dels vara införd [...]

April 9th, 2019|Press Release|

Biovica genomför en riktad nyemission om 60 miljoner SEK och kallar till extra bolagsstämma

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET Biovica International AB (publ) ("Biovica" eller "Bolaget") har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av B-aktier. Priset per aktie uppgår till 10 SEK per aktie. Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden och Europa. Genom den riktade nyemissionen och under förutsättning av att extra bolagsstämman godkänner densamma kommer Bolaget tillföras 60 miljoner SEK. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs separat idag.

April 9th, 2019|Press Release|

Biovica completes a directed new share issue of SEK 60 million and calls for an extraordinary general meeting

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Biovica International AB (publ) (”Biovica” or the ”Company”) has, subject to the extraordinary general meeting subsequent approval and as communicated in the Company’s press release earlier today, resolved to carry out a directed new share issue of Class B Shares at a subscription price of SEK 10 per share. The directed new share issue was substantially over-subscribed with large interest from institutional investors in the Nordics and Europe. Through the directed new share issue and subject to the approval of the extraordinary General Meeting, the Company will receive proceeds amounting to SEK 60 million. The notice convening the EGM will be published separately today.

April 9th, 2019|Press Release|