Valberedning 2019-06-28T10:14:59+00:00

 Valberedning för Biovica inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid Biovica International ABs årsstämma den 30 augusti 2018 skall valberedningen inför årsstämman 2019 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2019 att utgöras av följande personer:

  • Gunnar Rylander, ordförande i valberedningen
  • Leif Glantz
  • Lars Holmqvist, styrelsens ordförande

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 31 procent av aktierna och 44 procent av rösterna i bolaget sett till den 31 december 2018.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till cecilia.driving@biovica.com eller med brev till adressen: Biovica International AB, Att: Valberedningen, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala

Årsstämman för Biovica International AB kommer att hållas torsdagen den 29 augusti 2019 i Uppsala.