Governance 2018-08-07T17:25:12+00:00

Governance

Bolagsstyrning

Biovica International AB är ett svenskt aktiebolag, organisationsnummer 556774-6150, med säte i Uppsala. Biovicas aktie finns sedan den 29 mars 2017 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: BIOVIC B).

En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, partners och övriga externa intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Biovicas bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har Biovica också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.