Biovica flyttar till Nasdaq First North Premier

Uppsala, den 4 mars 2019. Bioteknikbolaget Biovica meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North till att istället listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med Biovicas aktie på Nasdaq First North Premier inleds, måndag den 4 mars 2019.

2019-05-22T01:26:14+00:00 March 4th, 2019 07:56|Press Release|

Biovica moves to Nasdaq First North Premier

Uppsala, March 4, 2019. Biotechnology company Biovica announces today that Nasdaq has approved the company’s application to move from Nasdaq First North to be listed on Nasdaq First North Premier. The transition is an important part of the ambition to be listed on the stock exchange’s main list. The trading of Biovica’s share on Nasdaq First North Premier begins on Monday the 4th of March 2019.

2019-05-22T01:26:17+00:00 March 4th, 2019 07:56|Press Release|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 20 mars 2019 Tid: 16:00 Plats: Biovica, Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 mars 2019 [...]

2019-05-22T01:26:15+00:00 February 21st, 2019 17:30|Press Release|

Delårsrapport kvartal 2: augusti-oktober 2018/2019

Andra kvartalet (augusti-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen                                       68 (133) kSEK · Rörelseresultat                                             -5 609 (-4 413) kSEK · Periodens resultat                                         -5 563 (-4 400) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,32 (-0,25) SEK Delårsrapport (maj-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen                                       981 (1 239) kSEK · Rörelseresultat                                             -9 566 (-7 808) kSEK · Periodens resultat                                         -9 592 (-7 814) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,55 (-0,44) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall · Lars Holmqvist knuten till Biovica som Senior Advisor · Wing Cheng ny Market Access and QA Director · Patent godkänt i Japan · Forskningssamarbete med WntResearch Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA

2019-05-22T01:26:15+00:00 December 6th, 2018 08:00|Press Release|

Kommuniké från Biovicas årsstämma den 30 augusti 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 60 768 811 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 125 000 kronor och till styrelsens ordförande 200 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor. Till styrelseledamöter för tiden [...]

2019-05-22T01:26:15+00:00 August 30th, 2018 18:36|Press Release|

Report from Biovica’s Annual General Meeting on August 30, 2018

Below is a summary of the decisions taken at the Annual General Meeting, AGM. The Meeting resolved that available funds of SEK 60,768,811 will be carried forward. The Meeting resolved that Board members should be compensated with SEK 125,000 for Directors and SEK 200,000 for the Chairman of the Board. The Meeting also resolved that [...]

2019-05-22T01:26:18+00:00 August 30th, 2018 18:36|Press Release|

Delårsrapport kvartal 1: maj-juli 2018/2019

Första kvartalet (maj-juli) · Nettoomsättningen                                       914 (1 106) kSEK · Rörelseresultat                                             -3 956 (-3 497) kSEK · Periodens resultat                                         -4 028 (-3 497) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,23 (-0,20) SEK Väsentliga händelser under första kvartalet · Pontus Nobréus ny Business Development Director sedan slutet av maj. · Posterpresentation på ASCO med data från AstraZeneca-studien EFECT. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Patent godkänt i Japan · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall

2019-05-22T01:26:15+00:00 August 30th, 2018 08:00|Press Release|

Biovica har genomfört supplement #1 till FDA med positivt resultat

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har fått positiv feedback från FDA när nästa steg i processen mot ett godkännande genomförts. Feedbacken från FDA säkerställer att den analytiska valideringen genomförs på ett sätt som motsvarar FDA’s krav så produkten kan bli 510k-godkänd.

2019-05-22T01:26:15+00:00 August 27th, 2018 08:00|Press Release|