Årsstämma Biovica International 2016

Biovica International höll årsstämma den 4:e oktober. VD Anders Rylander föredrog året i korthet och redogjorde för verksamhetsårets milstolpar.

  • Biovica erhöll beslut om forskningsstöd från Horizon 2020 på 6,5 MSEK, med en första utbetalning på 2,2 MSEK.
  • Biovica tog sin enskilt största order på 2,3 MSEK från en av världens ledande CRO:er, som förvärvat en stor kvantitet av Biovicas test DiviTum i syfte att tillsammans med ett ledande läkemedels- bolag utvärdera tester i samband med nya cancerbehandlingar.
  • Bemanningen och marknadsbearbetning i USA har förstärkts och har resulterat i samarbeten med flera ledande onkologer (Key Opinion Leaders) som startat och genomfört studier om hur DiviTum kan användas i syfte att utvärdera behandlingseffektivitet inom spridd bröstcancer.
  • Förvärvet av det svenska företaget cSens genomfördes, vilket ger ett bra komplement till Biovicas teknologi och ger möjlighet till patentförlängning.
  • Under året beslutades om tre emissioner, som tillförde bolaget ett eget kapital om 15,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

  • I juni 2016 genomfördes en nyemission i form av ett s.k. Private Placement, vilket tillförde Biovica 30 MSEK och cirka 50 nya aktieägare.

Vidare fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget för räkenskapsåret 2015/2016. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Göran Brorsson, Mats Danielsson, Jesper Söderqvist, Maria Holmlund och Anders Rylander. Leif Glantz valdes till ny styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Göran Brorsson.

Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015-05-01 – 2016-04-30 kan läsas i sin helhet på bolagets hemsida.

OM BIOVICA OCH DIVITUM™

Biovica är ett bio-diagnostikbolag fokuserat på att utveckla och tillhandahålla förbättrad diagnostik, prediktiv information och monitorering av cancerpatienter under behandling. Biovica har utvecklat DiviTum™, en mycket känslig teknik för att mäta cellproliferation. Då en av de mest fundamentala egenskaperna hos cancer är okontrollerad celltillväxt kan DiviTum™ tillhandahålla värdefull prediktiv och monitorerande data från substanser som bromsar celltillväxt och reglerar cellcykeln. Biovica är ISO 13485 certifierat och DiviTum™ CE-märkt samt registrerat hos svenska Läkemedelsverket.

CONTACT

Anders Rylander, CEO
Direct +46 (0) 18 44 44 835
E-mail anders.rylander@biovica.com

LADDA NER PRESS RELEASE

Ladda ner press release (PDF)

2017-01-03T10:42:35+00:00 October 11th, 2016 15:41|Regulatory|