Report from Biovica’s Annual General Meeting on August 30, 2018

Below is a summary of the decisions taken at the Annual General Meeting, AGM. The Meeting resolved that available funds of SEK 60,768,811 will be carried forward. The Meeting resolved that Board members should be compensated with SEK 125,000 for Directors and SEK 200,000 for the Chairman of the Board. The Meeting also resolved that [...]

2020-04-10T21:49:18+02:00 August 30th, 2018 18:36|Regulatory|

Kommuniké från Biovicas årsstämma den 30 augusti 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 60 768 811 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 125 000 kronor och till styrelsens ordförande 200 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor. Till styrelseledamöter för tiden [...]

2020-03-25T08:28:33+01:00 August 30th, 2018 18:36|Regulatory|

Delårsrapport kvartal 1: maj-juli 2018/2019

Första kvartalet (maj-juli) · Nettoomsättningen                                       914 (1 106) kSEK · Rörelseresultat                                             -3 956 (-3 497) kSEK · Periodens resultat                                         -4 028 (-3 497) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,23 (-0,20) SEK Väsentliga händelser under första kvartalet · Pontus Nobréus ny Business Development Director sedan slutet av maj. · Posterpresentation på ASCO med data från AstraZeneca-studien EFECT. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Patent godkänt i Japan · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall

2020-03-12T08:25:52+01:00 August 30th, 2018 08:00|Regulatory|

Biovica has completed supplement # 1 to the FDA with positive results

Biovica International AB (publ) today announced that the company received positive feedback from the FDA for the next step in the regulatory approval process. The feedback from the FDA ensures that the analytical validation is conducted in a manner that meets the FDA's requirements, so the product can get 510(k) clearance.

2020-04-10T21:49:18+02:00 August 27th, 2018 08:00|Regulatory|

Biovica har genomfört supplement #1 till FDA med positivt resultat

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har fått positiv feedback från FDA när nästa steg i processen mot ett godkännande genomförts. Feedbacken från FDA säkerställer att den analytiska valideringen genomförs på ett sätt som motsvarar FDA’s krav så produkten kan bli 510k-godkänd.

2020-03-12T07:55:52+01:00 August 27th, 2018 08:00|Regulatory|

Biovica receives patent approval in Japan

Biovica International AB (publ) have received a new patent in Japan. The patent refers to Biovica's method of measuring thymidine kinase activity on a real-time PCR platform. The new patent is valid until 13th of May 2031. With this patent, Biovica has received patent protection for the PCR-based product on all 16 markets the company has applied for patent protection.

2020-04-10T21:49:18+02:00 August 23rd, 2018 11:00|Regulatory|

Biovica har fått patent godkänt i Japan

Patentet avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det japanska patentet gäller till och med den 13:e maj 2031. I och med detta godkännande har den PCR-baserade produkten nu patentskydd på samtliga 16 marknader som bolaget sökt skydd på.

2020-03-10T22:01:09+01:00 August 23rd, 2018 11:00|Regulatory|

WntResearch och Biovica i samarbete om biomarkör till Foxy-5

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med WntResearch AB om utveckling av en biomarkör till Foxy-5 behandling. Syftet med samarbetet är att forskningen ska leda fram till en så kallad companion diagnostic, en biomarkör kopplad till Foxy-5.

2020-01-16T07:59:41+01:00 August 15th, 2018 08:30|Regulatory|